АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інерційні конвеєри

Читайте также:
 1. Вібраційні конвеєри.
 2. Інерційні транспортери
 3. Ковшові конвеєри
 4. КОНВЕЄРИ та елеватори
 5. Крокуючі конвеєри
 6. Ланцюгові конвеєри
 7. ПІДВІСНІ КОНВЕЄРИ
 8. Пластинчасті конвеєри
 9. ПЛАСТИНЧАТІ КОНВЕЄРИ
 10. ПРУТКОВІ КОНВЕЄРИ
 11. Роликові конвеєри

За принципом дії поділяються на вібраційні, хитні та метальні. Переміщення вантажу відбувається під дією сил інерції.

У вібраційному жолобі коливається з частотою (450…3000 кол/хв.) і вантаж переміщується мікрострибками з амплітудою . У хитних , а частота 40…4000 кол/хв.

Різниця між вібраційними і хитними конвеєрами полягає в характері переміщення вантажу: в першому – він відривається від жолоба і здійснює політ, а в другому – сповзає по жолобу.

Інерційні конвеєри бувають горизонтальні, похилі і вертикальні. Продуктивність до , довжина транспортера до 100м, швидкість для кускових вантажів до 0,6 м/с і для пороховидних до 0,2 м/с

Конвеєри можуть бути підвісними (а) і на пружних опорах (б) з електромеханічним або електромагнітним приводом.

У вібраційних конвеєрах обов’язкова наявність пружних елементів ( ресор, пружин, гумових амортизаторів), які здійснюють спрямований рух жолоба.

Збуджувальна сила в інерційних вібраторах виникає внаслідок обертання двигуном однієї або кількох не зрівноважених мас (дебалансів).

де - маса дебалансу;

- кутова швидкість;

- радіус інерції.

 

У вібраторів спрямованої дії два дебаланси однакової маси зв’язані між собою зубчастими колесами під кутом до горизонту і обертаються в протилежних напрямках з однаковою кутовою швидкістю.

Горизонтальні складові

Тобто вони урівноважуються

Вертикальні складові сил також рівні і мають однакові напрямки і в сумі здійснюють коливання жолоба конвеєра силою.

де - кут повороту

В однотактному вібраторі якір 1 притягується електромагнітом в один бік, а в інший він рухається за рахунок пружних елементів 2.

Якір 1 електромагніту прикріплено до жолоба 3 і з’єднано з магнітопроводом 4 пружними елементами2. Котушка 5 намотується на магнітопровід 4 і живиться від мережі змінного струму через однопівперіодний випрямляч 6. Збуджувальна сила, яка надає системі коливального рух, з’являється в наслідок виникнення змінного магнітного потоку в повітряному зазорі електромагніту. Жолоб коливається з частотою . Застосовують ці вібратори для невеликих конвеєрів і живильників.

У поршневих вібраторах збуджуюча сила (пульсація) виникає від тиску рідини або повітря на поршень 1. Рідина подається на поршень змінно. 

Електровібраційний двомасовий конвеєр складається з двох труб 1, закріплених за допомогою важелів 2 на стояках 3, які спираються на раму і привода 4 з ексцентриком 5, шатуном 6 і амортизатором 7. Пружним елементом конвеєра є плоскі ресори 8. У двох конвеєрах встановлюють кілька електроприводів, які працюють синхронно.

Закон руху жолоба повинен бути таким, щоб вантаж переміщувався вперед не тільки при прямому, а і при зворотному ході жолоба. Жолоб здійснює коливання, внаслідок чого вантаж переміщується відносно жолоба. Характер його руху визначається характером коливань, які здійснює жолоб.

Хитні конвеєри по режиму руху жолоба і характером руху вантажу поділяються на інерційні ( зі змінним і постійним тиском вантажу на жолоб), в яких вантаж під дією сил інерції ковзає по жолобу, і на вібраційні, яких вантаж відривається від жолоба і мікрострибками переміщується вздовж жолоба.

 

З’являєтья внаслідок виникнення змінного магнітного потоку в повітряному зазорі електромагніту. Жолоб коливається з частотою .

Застосовують ці вібратори для невеликих конвеєрів і живильників. У поршневих вібраторах збуджуюча сила (пульсація) виникає від тиску рідини або повітря на поршень 1. Рідина подається на поршень змінно.

Електровібраційний двомасовий конвеєр складається з двох труб 1 закріплених за допомогою важелів 2 на стояках 3, які спираються на раму і привода 4 з ексцентриком 5,шатуном 6 і амортизатором 7. Пружним елементом конвеєра є плоскі ресори 8. У довгих конвеєрах встановлюють кілька електро-приводів, які працюють синхронно.

Закон руху жолоба повинен бути таким, щоб вантаж переміщувався вперед не тільки при прямому, а й при зворотному ході жолоба. Жолоб здійснює коливання, внаслідок чого вантаж переміщується відносно жолоба. Характер його руху визначається характером коливань, які здійснює жолоб.

Хитні конвеєри по режиму руху жолоба і характеру руху вантажу поділяють на інерційні (зі змінним і постійним тиском вантажу на жолоб), в яких вантаж під дією сили інерції ковзає по жолобу, і на вібраційні, в яких вантаж відривається від жолоба і мікрострибками переміщується вздовж жолоба.

Схема хитного конвеєра зі змінним тиском вантажу на жолоб

 

Складається зі стального жолоба 1, який здійснює коливання на пружних опорах 2 під впливом кривошипного механізму 3. При русі вперед жолоб піднімається вверх, а при русі назад опускається. Напрям руху вантажу залежить від того, в яку сторону від вертикалі направлені опорні стійки 2.

Оскільки радіус R значно менший в порівнянні з довжиною шатуна L і довжиною опорних стійок B, то закон зміни швидкості жолоба можна прийняти синусоїдальним , , а рух жолоба прямолінійним і направленим перпендикулярно до опорних стійок.

Прискорення жолоба дорівнює геометричній сумі вертикальної і горизонтальної складових, тобто:

;

.

При русі жолоба вперед направлена вверх і сила інерції – прижимає вантаж до жолобу, а горизонтальна складова сила інерції - прагне пересунути вантаж по жолобу, а також сила тертя , що діє в сторону руху жолоба.

 

 

Для того щоб вантаж переміщувався вперед навіть в період сповільнення прямого ходу жолоба (ділянка АВ), сила тертя повинна бути меншою горизонтальної складової сили інерції, тобто:

;

;

то умова забезпечення переміщення вантажу вперед окремо від жолоба має вигляд:

При зворотному ході жолоба, тобто при його опусканні, вертикальна складова сила інерції направлена вверх, зменшуючи тиск вантажу на жолоб і силу тертя міжвантажом і жолобом. Щоб вантаж продовжував свій рух вперед і при зворотному ході жолоба, горизонтальна складова сила інерції

Амплітуда коливань конвеєра з кривошипним механізмом складає при частоті кут з нахилом стійок відносно вертикалі в сторону, протилежну руху вантажу.

:

Потужність приводного двигуна

де n - частота коливань ;

П- продуктивність ;

- радіус кривошипа, мм;

- коефіцієнт корисної дії привода.

Хитний конвеєр з постійним тиском вантажу на жолоб.

 

Жолоб 1 встановлюється на роликові або кулькових опорах 2 і здійснює повздовжні поступальні - зворотні рухи піддією дво – кривошипного механізму 3. Кривошип ОА обертається з кутовою швидкістю а ВС- нерівномірно, передаючи коливання руху жолобу 1 через тягу 4.

Якщо m- масса вантажу, що в жолобі, а – коефіцієнт тертя ковзання спокою між матеріалом і жолобом, то прискорення, яке можна подати вантажу жолобом при їхньому спільному русі.

де - найбільша сила тертя, що виникає між вантажем та жолобом.

Якщо , то забезпечується спільний рух вантажу і жолобу. У випадку, коли проходить ковзання вантажу по жолобу під дією сили інерції. При цьому між вантажем і жолобом діє постійна сила тертя де - коефіцієнт тертя ковзання під час руху.

Тоді

На ділянці від точки О до точки А вантаж рухається разом з жолобом, накопичуючи кінетичну енергію В т. А, коли швидкість жолоба різко змінюється, а досягає граничної величини, яка дорівнює , порушується умова, що забезпечує спільний рух жолоба і вантажу.

Вантаж по інерції продовжує рухатись вперед і починається ковзання вантажу по жолобу з деяким сповільненням. В т. В швидкість вантажу змінюється на протилежну і вантаж рухається назад з ковзанням по жолобу. В т. С швидкість вантажу і жолобу стають однаковими і вантаж рухається назад разом з жолобом без ковзання. Заштрихована площа діаграми V-t визначає шлях, який проходить вантаж за один цикл руху жолоба.

Продуктивність хитного конвеєра

,

де - середня швидкість переміщення вантажу в жолобі: А=Вh- площа перерізу матеріала в жолобі;

– насипна щільність вантажу;

r=50..150 мм;

n=50…100 .

 

Потужність привода

де - маса матеріалу і рухомих частин конвеєра, кг.

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.027 сек.)