АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні елементи корпуса із чавунного литва

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. V. Полный опросник для больных неврозами по э. Берну (в модификации м. Е. Литвака)
 3. Административно-бытовые корпуса (АБК).
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Бора крушини ламкої. Елементи порошку
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валютні і фінансові елементи системи
 9. Векторний добуток векторів і його основні властивості
 10. Взаимодействие гребного винта и корпуса судна. Пропульсивный коэффициент
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 12. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму
Параметри Орієнтовані співвідношення (розміри, мм)
Товщина стінки корпуса і накривки редуктора: В усіх випадках δ ≥ 8мм і δ1 ≥ 8мм
одноступінчастого циліндричного δ = 0,025аω + 1; δ1 = 0,02аω + 1
одноступінчастого конічного δ = 0,05Re + 1; δ1 = 0,04Re + 1
одноступінчастого черв'ячного δ = 0,04аω + 2; δ1 = 0,032аω + 2
двоступінчастого δ = 0,025аω + 3; δ1 = 0,02аω + 3
Товщина верхнього пояса (фланця) корпуса b = 1,5δ;
Товщина нижнього пояса (фланця) накривки корпуса b1 = 1,5δ;
Товщина нижнього пояса корпуса: без бобишки p = 2,35δ;
при наявності бобишки p1 = 1,5δ; p2 = (2,25÷2,75)δ;
Товщина ребер основи корпуса m = (0,85÷1)δ;
Товщина ребер накривки m = (0,85÷1)δ1;
Діаметр фундаментних болтів (їхнє число ≥ 4) d1 = (0,03÷0,036)аω + 12 мм; d1 = 0,072Re + 12 мм;
Діаметр болтів: біля вальниць d2 = (0,7÷0,75)d1;
з'єднуючих основу корпуса з накривкою d3 = (0,5÷0,6)d1;
Розмір q, що визначає положення болтів d2 q* ≥ 0,5d2 + d4 , d4 — кріплення накривки вальниці
Висота бобишки hб під болт d2 hб — вибирають конструктивно так, щоб утворилася опорна поверхня під головку болта і гайку. Бажано у всіх бобишках мати однакову висоту — hб

Гак
Відтискний
гвинт
2 конічних штифти
Під болт
Під болт
Під болт
Варіанти лапи корпуса   без бобишки із бобишкою

Рисунок 1 - Конструктивні елементи корпуса із чавунного литва


Таблиця 10

Значення коефіцієнта Кб

Навантаження на вальницю Кб Приклади використання
Спокійне без поштовхів 1,0…1,2 Урухомники стрічкових конвеєрів
Легкі поштовхи короткочасні перевантаження до 125% від номінального (розрахункового) навантаження 1,2…1,3 Передавачі металорізальних верстатів (крім стругальних і довбальних); блоки; електродвигуни малої і середньої потужності; легкі вентилятори і повітродувки
Помірні поштовхи; вібраційне навантаження; короткочасне перевантаження до 150% від номінального (розрахункового) навантаження 1,3…1,5 Букси рейкового рухомого складу; урухомники гвинтових конвеєрів
Те ж, в умовах підвищеної надійності 1,5…1,8 Центрифуги, потужні електричні машини; енергетичне устаткування
Зі значними поштовхами і вібрацією; короткочасні перевантаження до 200% від номінального (розрахункового) навантаження 1,8…2,5 Зубчасті передавачі 9-го ступеня точності; дробарки і копри; кривошипно-шатунні механізми; валки прокатних станів; потужні вентилятори і ексгаустери
Із сильними ударами і короткочасними перевантаженнями до 300% від номінального (розрахункового) навантаження 2,5…3 Важкі кувальні машини; лісопильні рами; рольганги прокатних станів, блюмінгів і слябінгів

 Таблиця 11

Значення коефіцієнта КТ

Робоча температура вальниць, ºС До 100
КТ 1,0 1,05 1,1 1,15 1,25

Таблиця 12

Коефіцієнти X і Y для однорядних радіальних та

радіально-упорних кулькових вальниць

Кут контакту αº e
X Y
0,014 0,56 2,30 0,19
0,028 1,99 0,22
0,056 1,71 0,26
0,084 1,55 1,28
0,110 1,45 0,30
0,170 1,31 0,34
0,280 1,15 0,38
0,420 1,04 0,42
0,560 1,00 0,44
0,014 0,45 1,81 0,30
0,029 1,62 0,34
0,057 1,46 0,37
0,086 1,34 0,41
0,110 1,22 0,45
0,170 1,13 0,48
0,290 1,04 0,52
0,430 1,01 0,54
0,570 1,00 0,54
- 0,41 0,87 0,68
- 0,37 0,66 0,95
Примітки. 1. Для дворядних сферичних радіальних кулькових вальниць значення X, Y і е такі ж, як і для однорядних при α = 0°. 2. При приймають X =1 і Y =0. 3. Y i e для проміжних величин відношень визначають інтерполяцією. 4. е — параметр осьового навантаження. 5. Для прямозубих передавачів X =1 і Y =0.

Рисунок 2 - Мастилоутримуюче кільце. Розміри мм:

а = 6÷9мм; t = 2÷3; b – залежно від буртика на валу.

Рисунок 3 - Кріплення накривки до корпусу;

а = (0,9÷1,0)dб ; b = (1,2÷1,3)dб ; dб – діаметр гвинта, який підбираємо за таблицею 13.

Рисунок 4 - Накривки наскрізні

а – під повстяний ущільнювач для h ≤ 15мм;

б – із канавками для h ≥ 15мм.

 

Таблиця 13

Розміри накривок вальниць

D dб do Δ
20-50
50-65
65-90
90-120

Таблиця 14

Шпонки призматичні ( за СТ СЕВ 189-75)

d Переріз шпонки Глибина паза
b h вала t1 отв. t2
Більше до 2,3
» » 3,5 2,8
» » 3,3
» » 3,3
» » 3,3
» » 5,5 3,8
» » 4,3
» » 4,4
» » 7,5 4,9
» » 5,4
» » 5,4
» » 6,4
    7,4
Примітки. 1. Стандартний ряд довжин, мм 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 46; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 160; 180; (до 500) 2. У СТ СЕВ 189—75 дані перерізи шпонок для валів d = 2÷500 мм, довжини — до 500 мм 3. Приклад умовного позначення шпонки при b = 16 мм, h = 10 мм, l = 80 мм, торці заокруглені Шпонка 16×10×80 СТ СЕВ 189—75 Та з плоскими торцями: Шпонка 3 — 16×10×80 СТ СЕВ 189—75

 


Таблиця 15

Значення кінематичної в’язкості мастил, що рекомендуються для мащення зубчастих передавачів

Матеріал зубчастих коліс σв, (Н/мм2) Кінематична в'язкість у сантистоксах (сСт) при коловій швидкості V, м/с
0,5-1 1-2,5 2,5-5 5-12,5 12,5-25
Сталь До 1000 177 (20,5) 118 (11,4) 81,5
1000-1250 177 (20,5) 118 (11,4) 81,5
Сталь цементована чи з поверхневим гартуванням 177 (20,5) 118 (11,4) 81,5

Таблиця 16

Мастила індустріальні, що використовуються для мащення зубчастих і черв’ячних передавачів

Марка Кінематична в'язкість у сантистоксах (сСт) при 50°С
И-12А 10…14
И-20А 17…23
И-25А 24…27
И-30А 28…33
И-40А 35…45
И-50А 47…55
И-70А 65…75
И-100А 90…118

 


Таблиця 17


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)