АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні завдання. 1. Товар має корисність, якщо він :

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 3. А. Завдання
 4. А. Завдання
 5. А. Завдання
 6. Види риторичної майстерності. (Практичні завдання, які студент готує самостійно й репрезентує публічно).
 7. Виконати практичні завдання
 8. Виконати практичні завдання
 9. Виконати практичні завдання
 10. Виконати практичні завдання
 11. Виконати практичні завдання
 12. Виконати практичні завдання

Тести

1. Товар має корисність, якщо він :

1) відображає закон попиту;

2) здатний задовольняти потреби споживача;

3) здатний обмінюватись на ринку;

4) є доступним за ціною для споживача.

2. Гранична корисність – це:

1) найбільша корисність, яку отримує споживач від споживання товару Х;

2) приріст сукупної корисності при збільшенні споживання блага Х на одиницю;

3) найменша корисність, яку отримує споживач від споживання товару Х;

4) середня корисність, яку отримує споживач від споживання товару Х.

3. Загальна корисність – це:

1) найбільша корисність, яку отримує споживач від споживання товару Х;

2) приріст сукупної корисності при збільшенні споживання блага Х на одиницю;

3) корисність, яку отримує споживач від споживання всіх придбаних товарів та послуг;

4) корисність, яку отримує споживач від споживання найбільш корисних одиниць певного товару.

4. Суть закону спадної граничної корисності полягає в тому, що:

1) при збільшенні доходів споживача гранична корисність товарів зменшується;

2) при збільшенні споживання товару А корисності кожної додаткової одиниці товару збільшується;

3) при збільшенні споживання товару А корисності кожної додаткової одиниці товару зменшується;

4) немає правильної відповіді.

5. Коли загальна корисність зростає, то гранична корисність:

1) зменшується;

2) збільшується;

3) залишається незмінною;

4) збільшується низькими темпами.

6. Готовність купувати додаткові одиниці товару лише по більш низькій ціні пояснює:

1) ефект заміщення;

2) принцип спадаючої граничної корисності;

3) закон попиту;

4) закон пропозиції.

7. Теорія споживацької поведінки передбачає, що споживач намагається максимізувати:

1) різницю між загальною і граничною корисністю;

2) загальну корисність;

3) середню корисність;

4) граничну корисність.

8. Який з наступних переліків значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:

5) 200, 300, 400, 500;

6) 200, 450, 750, 1100;

7) 200, 350, 450, 600;

8) 300, 350, 380, 390.

9. Споживач використовує два товари Х та Y. Якщо для максимізації загальної корисності він повинен збільшити споживання Х , і зменшити споживання Y, то це значить, що в вихідний момент:1) MUX/PX > MUYY;

2) TUX < TUY;

3) PX > РY;

4) MUX < MUY.

10. Ціна товару Х складає 2 грош. од. Ціна товару Y складає 3 грош .од. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 60 ютіл і бажає максимізувати задоволення від купівлі товарів Х та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

1) 15 ютіл;

2) 20 ютіл;

3) 40 ютіл;

4) 45 ютіл.

11. Яка з умов виконується в точці оптимуму споживача:

1) MUX/PX = MUY/PY;

2) PXQX + PYQY = I

3) MUX/PX = MRSXY;

4) PXQX = PYQY. (QX,QY – кількість товарів Х та Y)

12. Яке з наступних тверджень є невірним:

1) споживач робить свій вибір виходячи із свого бюджету;

2) споживач так обирає товари, щоб загальна корисність була максимальною;

3) споживач вибирає відповідні товари так, щоб максимізувати граничну корисність;

4) при зміні хоча б однієї з цін товарів споживацький вибір змінюється.

13. Вибір споживача буде оптимальним, якщо :

1) граничні корисності товарів є однаковими;

2) граничні корисності товарів є максимальними;

3) відношення граничної корисності до ціни товару дорівнюють між собою;

4) відношення загальної корисності до ціни для товарів, які купуються однакове.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)