АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 1. Основи національної безпеки держави. Проте створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямоване на максималь­не обмеження імпорту

Читайте также:
 1. I розділ
 2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 3. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 4. The United States Department of Homeland Security (DHS) – Міністерство внутрішньої безпеки СШA.
 5. V. Античні міста-держави Північного ПРИЧОРНОМОР’Я
 6. АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ
 7. Актуальність розділу.
 8. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 9. Бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки.
 10. Безпека держави
 11. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
 12. Біологічні фактори небезпеки

Проте створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямоване на максималь­не обмеження імпорту, стимулювання експорту товарів і капіта­лу, а також економічна залежність руйнують системи економічної безпеки.

1.2.4. Соціальна безпека

Соціальна безпекабазується на психічному та психологічно­му стані населення держави. Залежить від багатьох інших видів безпеки (зокрема від економічної, політичної, інформаційної тощо) та чинників (наявність безробітних, багатодітних родин, кримінальних угруповань, правоохоронних органів і т.ін.). Від­чутно змінюється під час воєн, епідемій, підвищення цін, прове­дення виборів.

Забезпечення безпеки у соціальній сфері включає такі основні напрями:

• виявлення та усунення причин, що призводять до різкого
розшарування суспільства під час переходу до ринкової еко­
номіки;

• вжиття своєчасних заходів щодо протидії кризовим демогра­
фічним процесам;

• створення ефективної системи соціального захисту людини,
охорони та відновлення її фізичного й духовного здоров'я;

• стимулювання розвитку та забезпечення всебічного захисту
освітнього та культурного потенціалу країни;

• захист прав споживачів.

1.2.5. Воєнна безпека

Воєнна безпека[military security] — положення, що характе­ризує можливість забезпечення національної безпеки засобами збройного насильства.

Зовнішній аспект воєнної безпеки відображає здатність на­ції протидіяти або стримувати вплив воєнної сили із-за кордону.


Частина І. СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Це досягається наявністю сучасних збройних сил, формуванням системи колективної та загальної безпеки, входженням до складу тих чи інших воєнно-політичних союзів.

Внутрішній аспект воєнної безпеки пов'язаний з деструктив­ними проявами гонки озброєнь, мілітаризації суспільної свідо­мості, збільшенням політичної ролі армії у державі. Відмова від мілітаризації економіки й усіх сфер суспільного життя, деполіти­зація армії, пріоритет інтересів національної безпеки над інтереса­ми військових ведуть до зміцнення воєнної безпеки держави.

Забезпечення воєнної безпеки держави передбачає:

• створення ефективних механізмів і проведення комплекс­
них заходів щодо запобігання можливій агресії або воєнному
конфлікту, локалізації та ліквідації наслідків агресії або кон­
флікту;• запобігання спробам та усунення порушень державного кор­
дону і територіальної цілісності України;

• забезпечення демократичного цивільного контролю за Воєн­
ною організацією держави.

1.2.6. Екологічна безпека

Екологічнабезпека—стан системи «природа —техніка —лю­дина», який забезпечує збалансовану взаємодію природних, тех­нічних та соціальних систем, формування природно-культурного середовища, яке відповідає санітарно-гігієнічним, естетичним і матеріальним потребам мешканців регіонів Землі при збереженні природоресурсного та екологічного потенціалу природних сис­тем і здатності біосфери в цілому до саморегулювання. Важливою складовою екологічної безпеки є стан захищеності особистості, суспільства і держави від загроз, які створюються стихійними ли­хами і техногенними катастрофами.

Забезпечення безпеки в екологічній сфері передбачає:

• упровадження та контроль за дотриманням науково обґрун­
тованих нормативів природокористування та охорони дов­
кілля;

ЗО


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)