АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 3. Основи інформаційного протиборства. Для досягнення мети інформаційних ударів, впливів, битв і операцій застосовується вся сукупність способів інформаційної боротьби

Читайте также:
 1. I розділ
 2. Актуальність розділу.
 3. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 4. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
 5. Біофізичні основи магнітотерапії
 6. В – Індивідуальні розділи курсу
 7. В. Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти
 8. В.Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти
 9. Види підприємств. Матеріальні основи функціонування підприємств
 10. Вимоги до написання підрозділу
 11. Вимоги до написання підрозділу
 12. Вимоги до написання підрозділу

Для досягнення мети інформаційних ударів, впливів, битв і операцій застосовується вся сукупність способів інформаційної боротьби.

3.5.5. Методологія оцінки ефективності інформаційної боротьби

Ефективність інформаційної боротьбивиражається ступе­нем реалізації мети інформаційної боротьби.

Оцінка ефективності інформаційної боротьби— це визна­чення ступеня відповідності результатів інформаційної боротьби її меті (цілі).

Методологія оцінки ефективності інформаційної боротьби — одна з ключових проблем розвитку теорії інформаційної бороть-би,вирішення якої надає теорії необхідну фундаментальність і від­носну завершеність.

Стосовно збройної боротьби в методології оцінки ефектив­ності можна виділити два основних рівні. Перший (вищий) рівень включає оцінку ефективності у війнах і збройних конфліктах у ці­лому, другий — окремі методології оцінки ефективності в опера­ціях (бойових діях).

Крім того, методологія (на кожному з рівнів) має загальну і спеціальну частини. Загальний рівень призначений для оцінки ефективності власне інформаційної боротьби (як самостійного виду боротьби), спеціальний — для оцінки ефективності дій, в ін­тересах яких ведеться інформаційна боротьба.

До загальної частини методології повинні входити метод і ме­тодика оцінки ефективності інформаційної боротьби, а також по­казники і критерії її ефективності.

Метод оцінки ефективності інформаційної боротьби— це сукупність способів, прийомів визначення кількісних значень по-казниківпонформованості протидіючих сторін тарозрахунку сту­пеня інформаційної переваги однієї з них над іншою відповідно до мети інформаційної боротьби. В основу методу може бути пок-ладене математичне моделювання процесу забезпечення інформа­цією органів управління протидіючих сторін.


Частина І. СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Методика оцінки ефективності інформаційноїборотьби вклю­чає низку взаємозв'язаних етапів оцінки ефективності інформа­ційної боротьби:

• формування інформаційного кадастру органів управління
протиборчихсторін;

• оцінку характеристик інформації про обстановку, що посту­
пає в органи управління, її селекцію і класифікацію;

• порівняльну оцінку величини показника інформованості ор­
ганів управління своїми силами і засобами і силами і засобами
противника.Показник інформованості це інтегральний показник, що ві­дображає повноту і достовірність всієї інформації, необхідної для оцінки обстановки. Таким показником може бути показник пра­вильної поінформованості органу управління:


к = -


D R

W

DR


де D
R

— кількість характеристик тематичного розділу інфор­
маційного кадастру;

— кількість тематичних розділів інформаційного ка­
дастру;

Ру — показник правильної інформованості органу управ­ління про і-у характеристику ;-того розділу інформа­ційного кадастру (0 < Ру< 1).

Згідно з формулою.поінформованість органу управління може змінюватися від 0 до 1. Причому нижнє значення показника від­повідає повній дезінформованості органу управління, а верхнє — стану вичерпно достовірного знання обстановки.

На основі використання загальної частини методології можна вирішити низку взаємопов'язаних завдань оцінки ефективності інформаційної боротьби, зокрема, таких, як: • оцінка ступеня поінформованості органу управління за зада­ною сукупністю відомостей про обстановку і даних поточної інформації про значення ознак, що розкривають ці відомості;


Розділ 3. Основи інформаційного протиборства

обґрунтування вимог до джерел первинної (ознакової) інфор­
мації в інтересах подальшого підвищення якості поінформо­
ваності органу управління про задану сукупність відомостей;

• обґрунтування вимог до ступеня блокування і модифікації
поточної ознакової інформації при розробленні заходів інфор­
маційної протидії;

• відбір найбільш інформативних ознак для розкриття відомос­
тей інформаційного кадастру;

• оптимізація часового циклу оновлення поточної інформації
і т. ін.

Критерій ефективності інформаційної боротьби— це кіль­кісна міра відображення ступеня інформаційної переваги однієї з протиборчих сторін. Визначається співвідношенням поінфор­мованості протиборчих сторін. Числове значення критерію ви­значається за формулою

‡агрузка...

F = КгІК2.

В чисельнику формули — показник поінформованості першої, а в знаменнику — другої конфронтуючої сторони. Перевага пер­шої сторони над другою досягається у разі, якщо F > 1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)