АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 4. Психологічна війна та інформаційно-психологічна безпека держави. • діяльність міжнародних терористичних організацій;

Читайте также:
 1. I розділ
 2. V. Античні міста-держави Північного ПРИЧОРНОМОР’Я
 3. Актуальність розділу.
 4. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 5. Безпека держави
 6. Безпека на першому місці
 7. Безпека як економічна категорія
 8. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом
 9. В освітньому просторі держави»
 10. В – Індивідуальні розділи курсу
 11. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 12. Вимоги до написання підрозділу

діяльність міжнародних терористичних організацій;

• розроблення низкою держав концепцій інформаційної війни,
що передбачає створення засобів небезпечного впливу на ін­
формаційні сфери інших держав.

До внутрішніх джерел загроз можна віднести:

• недостатню координацію діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування з формування й реаліза­
ції єдиної державної політики в галузі інформаційної безпеки;

• недостатність нормативноїправовоїбази.щорегулюєвідноси-
ни в інформаційній сфері, а також недостатню практику засто­
сування права;

• недостатню економічну потужність держави;

• слабкість системи освіти та виховання, недостатню кількість
кваліфікованих кадрів у галузі інформаційної безпеки.

Основні завдання державної політики в галузі забезпечення інформаційно-психологічної безпеки

Державна політика в галузі забезпечення інформаційно-пси­хологічної безпеки повинна бути спрямована на виконання таких завдань:

• удосконалення законодавства держави в галузі забезпечення
інформаційно-психологічної безпеки населення;

• формування державної системи забезпечення безпеки в галузі
психосфери;

• координація діяльності органів державної влади із забезпечен­
ня інформаційно-психологічної безпеки;

• формування державної політики у галузі культури, освіти та
мистецтва для забезпечення інформаційно-психологічної без­
пеки людини;

• визначення повноважень органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в галузі забезпечення інформа­
ційно-психологічної безпеки;

• створення ефективної системи контролю за забезпеченням ін­
формаційно-психологічної безпеки;

• встановлення необхідного балансу між потребами у вільному
обміні інформацією в галузі впливу на свідомість та допусти­
мими обмеженнями її розповсюдження;


Частина І. СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

збереження єдиного інформаційного та духовного просто­
ру держави та її культури, традиційних устоїв суспільства та
суспільної моралі;

• розвиток вітчизняної індустрії засобів захисту, контролю, об­
роблення та дешифрування від деструктивного інформацій­
но-психологічного впливу;

• організація міжнародного співробітництва в галузі забезпе­
чення інформаційно-психологічної безпеки.Об'єкти інформаційно-психологічного захисту

Об'єктами інформаційно-психологічного захисту людини є стан духовного, душевного та фізичного комфорту людини.

Об'єктами захисту можуть також бути умови та фактори, які забезпечують:

• культуру, включаючи релігійні та міжнаціональні взаємовід­
носини;

• мовне середовище, соціальні орієнтири, суспільні та соціаль­
ні зв'язки, демографічні зрушення;

• психофізичні фактори, що проявляються у вигляді фізичних,
хімічних та інших впливів природного, антропогенного і тех­
ногенного походження;

• генофонд народів, що населяють державу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)