АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 3. Основи інформаційного протиборства. • власні закони, закономірності війни, інформаційної боротьби (наприклад, закон визначальної ролі політичних цілей війни);

Читайте также:
 1. I розділ
 2. Актуальність розділу.
 3. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 4. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
 5. Біофізичні основи магнітотерапії
 6. В – Індивідуальні розділи курсу
 7. В. Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти
 8. В.Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти
 9. Види підприємств. Матеріальні основи функціонування підприємств
 10. Вимоги до написання підрозділу
 11. Вимоги до написання підрозділу
 12. Вимоги до написання підрозділу

• власні закони, закономірності війни, інформаційної боротьби
(наприклад, закон визначальної ролі політичних цілей війни);

• закони залежності ходу і кінця війни (інформаційної бороть-
би)відекономічних,соціально-політичних,науково-технічних
і воєнних можливостей протиборчих сторін).
Особливістю законів (закономірностей) війни, а також інфор­
маційної боротьби є те, що на відміну від законів і закономірнос­
тей природи вони проявляються тільки через діяльність людей.

Наприклад, закон про вирішальну роль політичної мети про­являється таким чином. Аналіз інформаційного протиборства держав та інших суспільних структур показує, що від політичних цілей залежать обсяги використання сил та засобів інформаційної боротьби, її масштаби та запеклість, визначення головного та ін­ших противників, а також кількість кінцевих цілей боротьби. При цьому форми і способи ведення інформаційної боротьби, її хід та результат зумовлені економічними можливостями протиборчих сторін.

В теорій інформаційної боротьби постійно нагромаджуються знання про загальні закони та закономірності війни, проте основ­ні зусилля спрямовуються на осмислення закономірностей, влас­тивих інформаційній боротьбі. Вони тісно пов'язані із загальними законами війни, разом з тим їм властиві свої особливості.

Універсальний характер має така закономірність: кількість і якість засобів інформаційної боротьби, а також особового складу зумовлюють форми і способи інформаційної боротьби та її ефек­тивність.Наведеназакономірністьпроявляєтьсявтому.щовинай-дення нових засобів інформаційної боротьби та їхнє впроваджен­ня в практику неминуче призводять до виникнення нових форм і способів інформаційної боротьби. Це підтверджує винайдення «комп'ютерних вірусів», «логічних бомб» та інших засобів ведення інформаційноїборотьби. Ефективність останньої не в меншій мірі залежить від рівня професійної та морально-психологічної підго­товки особового складу. Чим вона вища, тим більше можливостей для активних та рішучих дій приймається при захисті власності інформації та ураження інформації противника.


Частина І. СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Закономірною є залежність цілей інформаційної боротьби від наявних засобів та можливостей для її ведення. Досвід свідчить, що постановка надмірних завдань, як і їхнє заниження, мають од­наково негативні наслідки.В галузі створення сил та засобів інформаційної боротьби можна визначити такі закономірності:

• обумовленість масштабів та спрямованості створення харак­
тером воєнно-політичної та економічної обстановки, а також
цілями воєнної політики держави, суспільних та економічних
структур, які беруть участь в інформаційній боротьбі;

• відповідність змісту та масштабів створення характеру та
особливостям суспільного та державного устрою;

• залежність масштабі та якості створення від матеріальних і
духовних можливостей держави (інших суспільних та еконо­
мічних структур).

На основі знання законів та закономірностей, а також набу­того досвіду в результаті практичної діяльності розроблюються принципи інформаційної боротьби.

Принципи інформаційної боротьби

Принципи інформаційної боротьби— це науково обґрун­товані положення, правила, рекомендації з підготовки і ведення інформаційної боротьби, керівництва її силами і засобами. Вони створюються на основі законів і закономірностей, а також досві­ду, набутого в результаті практичної діяльності в галузі інформа­ційної боротьби. Принципи інформаційної боротьби не тільки відображують об'єктивну сутність, а й приписують, як слід діяти в конкретних умовах. Зміст і масштаби завдань інформаційної бо­ротьби передбачають наявність множини принципів інформацій­ної боротьби.

Воєнна наука керується насамперед принципами, що виплива­ють із законів діалектики, із загальних законів і закономірностей соціального розвитку. Разом із тим вона опрацьовує свої специфіч­ні принципи, що відображають головним чином закономірності інформаційної боротьби. До таких принципів належать:


Розділ 3. Основи інформаційного протиборства

принцип відповідності (підпорядкованості) цілей і завдань ін­
формаційної боротьби політичним цілям;

‡агрузка...

• принцип необхідності зосередження сил та засобів інформа­
ційної боротьби у вирішальному місці у вирішальний момент;

• принцип завчасної підготовки сил і засобів інформаційної бо­
ротьби;

• принцип постійної готовності сил і засобів інформаційної бо­
ротьби до захисту власної інформації і до руйнівного впливу
на інформаційне середовище противника;

• принцип високої активності і рішучості дій;

• принцип узгодженого спільного застосування всіх сил і засо­
бів інформаційної боротьби;

• принцип безперервності інформаційної боротьби;

• принцип ведення інформаційної боротьби з напруженням, не­
обхідним для вирішення поставлених завдань;

• принцип своєчасного маневру силами і засобами інформацій­
ної боротьби;

• принцип раптовості застосування несподіваних для против­
ника способів виконання завдань;

• принцип врахування духовного фактора в інтересах виконан­
ня поставлених завдань;

• принцип усебічного забезпечення, підтримання боєздатності
і своєчасності відновлення сил і засобів інформаційної війни;

• принцип твердості і безперервності управління силами і за­
собами інформаційної боротьби, непохитності в досягненні
поставленої мети, виконанні прийнятих рішень і поставлених
завдань.

3.5.2. Заходи інформаційної боротьби

Інформаційна боротьба розглядається як одна з форм забезпе­чення інформаційної безпеки від інформаційних умисних загроз. Ведеться державними органами інформаційної безпеки з фор­муваннями, що мають різноманітний (суспільний) стан (фізичні особи, юридичні особи, суб'єкти міжнародного права) і зловмис-


Розділ 3. Основи інформаційного протиборства

ІНФОРМАЦІЙНА БОРОТЬБА information struggle

• комплекс заходів інформаційного забезпечення/інформацІиного захистута інформаційної протидії, що здійснюється за єдиним замислом і планом із метою захоплення і утримання інформаційної пе­реваги


Інформаційне забезпечення information support


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)