АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 4. Психологічна війна та інформаційно-психологічна безпека держави. Групову належність необхідно постійно уточнювати в інтере­сах правильної й ефективної організації психологічних операцій

Читайте также:
 1. I розділ
 2. V. Античні міста-держави Північного ПРИЧОРНОМОР’Я
 3. Актуальність розділу.
 4. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 5. Безпека держави
 6. Безпека на першому місці
 7. Безпека як економічна категорія
 8. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом
 9. В освітньому просторі держави»
 10. В – Індивідуальні розділи курсу
 11. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 12. Вимоги до написання підрозділу

Групову належність необхідно постійно уточнювати в інтере­сах правильної й ефективної організації психологічних операцій. Зокрема, найкращими об'єктами психологічного впливу є:

• військовослужбовці недавно сформованих і резервних частин;

• військовослужбовці підрозділів, що знаходяться в оточенні;

• особовий склад підрозділів, що зазнали великих втрат у ході
бойових дій;

• групи військовослужбовців, що незадоволені курсом уряду й
утягненням країни у війну;

• військовослужбовці частин, що знаходяться в гіршому ма­
теріально-побутовому становищі ніж інші;

• підрозділи, в яких відмічаються прояви соціальних, національ­
них, релігійних та інших конфліктів;

• групи солдатів і офіцерів противника з числа національних
меншин;

• прошарки, групи клани та інші угруповання цивільного насе­
лення, які невдоволені своїм правовим, економічним, соціаль­
ним становищем;

• пацифістські, дисидентські й деякі релігійні групи.

Особливості морально психологічного стану об'єктів психологічної війни

Особливості морально-психологічногостану — це характе­ристика об'єктів психологічної війни, що визначає особливості й ступінь морально-психологічної підготовки об'єктів психологіч­ного впливу.

Морально-психологічна підготовкаспрямована на фор­мування у особистостей такого душевного настрою, який дозво­ляє переборювати страх, розгубленість, втомленість, допомагає в будь-якій ситуації зберігати упевненість у своїх силах, спонукає бути хоробрим і завзятим; у збройних силах складова частина бойової підготовки.

Вона дозволяє вирішувати такі завдання:

• виховувати фізично витривалих і психологічно стійких воїнів,
здатних успішно долати труднощі бойового й похідного життя;


Частина І. СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

виробляти в них стійкі професійні бойові навички, які дозво­
ляють успішно діяти в екстремальних умовах на полі бою;

• формувати психологічну готовність до боротьби із сильним
противником, який здатний домагатися успіху в ході бойо­
вих дій;

• забезпечити соціально-психологічну згуртованість частин,
підрозділів, бойових екіпажів і обслуг.

Важливими елементами морально-психологічної підготовки є психотерапія, психостимулювання, а також ідейно-політичне ви­ховання.Сучаснаконцепціяморально-психологічноїпідготовки перед­бачає цілеспрямоване загартовування психіки військовослужбов­ців в умовах, що максимально наближені до бойових:

• це, що військовослужбовець успішно витримує в ході навчан­
ня, він спокійно витримає і в умовах справжньої війни;

• в першу чергу з усіх психологічних якостей потрібно формува­
ти почуття упевненості;

• методи й прийоми психотерапії і психостимулювання повинні
бути різноманітними.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)