АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 4. Психологічна війна та інформаційно-психологічна безпека держави. будови сюжету традиційного міфу — сполучення знайомихреалій життя з фантастичними вчинками героїв

Читайте также:
 1. I розділ
 2. V. Античні міста-держави Північного ПРИЧОРНОМОР’Я
 3. Актуальність розділу.
 4. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 5. Безпека держави
 6. Безпека на першому місці
 7. Безпека як економічна категорія
 8. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом
 9. В освітньому просторі держави»
 10. В – Індивідуальні розділи курсу
 11. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 12. Вимоги до написання підрозділу

будови сюжету традиційного міфу — сполучення знайомихреалій життя з фантастичними вчинками героїв. З давніх часів прави­телі усіх рангів широко використовували міфотворчість для своїх цілей. Це сприяло появі спеціального способу впливу на суспільну свідомість, взятому на озброєння фахівцями психологічної війни.

Звичайно використовують соціальні міфи,що подають спот­ворені уявлення про дійсність, які свідомо впроваджуються у свідомість людей з метою формування необхідних соціальних реакцій. Особливістю соціальних міфів є те, що велика частина суспільства сприймає їх не як вимисел, а як природний стан ре­чей. Під впливом соціальних міфів історія виникнення держав і етносів, як правило, спотворюється настільки, що її об'єктивний аналіз можна здійснювати тільки шляхом критичного зіставлення різноманітних джерел. Проте на практиці в багатьох випадках та­кий аналіз є надто важким із-за упередженості авторів або замов­леного (тобто наперед фальшивого) характеру більшості джерел інформації. По суті справи, вся письмова світова історія із самого початку є об'єктом постійного маніпулювання.

Фахівці психологічної війни вважають, що можливості для виникнення й поширення масових соціальних міфів, а також для зловживання ними за допомогою засобів масової інформації у сучасному суспільстві не зменшилися, а в де чому багатократно збільшилися.

Вони вважають, що соціальні міфи здатні:

• справляти вплив одночасно на інтелектуальну й емоційну сфе­
ри людської свідомості, що дозволяє їм вірити в реальність
змісту міфу;

• представляти гіперболічний опис часткового випадку ідеаль­
ною моделлю бажаної поведінки, через що зміст міфу впливає
на поведінку людей;

• спиратися на конкретну традицію, що існує у суспільстві.
Неможливо впровадити в масову свідомість такі цінності, які

протистоять традиційним. Нові міфи завжди виростають із ста­рих коренів. Зміст інформаційно-пропагандистських матеріалів, створених згідно з існуючою в конкретному соціальному угру-


Частина І. СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

пованні міфологічною системою, діє на людей не ззовні, а якби із середини їхнього світогляду, що полегшує процес сприйняття цього змісту. При цьому слід враховувати те, що міфи, незважа­ючи на широкі можливості для імпровізації, діють все ж в обме­жених рамках, бо мають певні характеристики.Міфи бувають явні, приховані й станові.

До змісту явних міфіввходять фольклорні історії й персонажі, популярні сюжети й герої літературних творів. Успіх застосуван­ня таких міфів визначається правильною інтерпретацією подій, що описані в них. Для цього необхідно дуже добре знати історію й культуру конкретної країни або етносу, чітко розуміти, в яких умовах їх можна застосувати, а в яких вони лише завдають шкоди:

Приховані міфиописують специфічну частину суб'єктивних уявлень суспільства про навколишній світ та інші угруповання. Вони існують у формі ідеологічних, релігійних, політичних, побу­тових установок, забобонів, переконань представників конкрет­них соціальних угруповань.

Станові міфиобслуговують уявлення про близькість або, нав­паки, віддаленість певних груп людей один від одного за соціаль­ною, професійною, національною, релігійною ознаками. Вони діють за найпростішою схемою «свій-чужий» і мають достатню ефективність в умовах бойової діяльності.

4.6. ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

4.6.1. Основні положення

На теперішній час створюються та масово розповсюджуються найновіші інформаційнітехнології.що дозволяють створювати за­соби та методи прямого та непрямого впливу на воєнно-політич­ні системи державного управління, соціальні інституції та окремі особистості з метою заданого напрямку їхнього функціонування.

Завдяки цьому виникає велика соціальна небезпека засто­сування технологій штучної зміни поведінкових реакцій люди­ни обмеження свободи її волевиявлення, а також впливу на стан


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)