АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Українські комерційні системи комп’ютерного перекладання

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 5. Аналіз роботи системи
 6. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 7. Боротьба польських, литовських, угорських та ординських феодалів на українські землі у 14 ст.
 8. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 9. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 10. Визначення і складові грошової системи
 11. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до складу УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося.
 12. Вікно інтерфейсу системи

В Україні основними центрами розробки системи комп’ютерного перекладання є Київ, Львів та Харків. З метою покращення та прискорення процесу комп’ютерного перекладання в Україні укладено багато електронних словників з різних галузей науки й виробництва. Напр., в Українському мовно-інформаційному фонді (Київ), що знаходиться в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, створено великі академічні орфографічні та орфоепічні словники обсягом 100 000 слів кожний, словник афіксальних морфем, активно розробляється український тлумачний, синонімічний, фразеологічний та антонімічний словники тощо.

Електронне видання «Словники України» - 1.03 (автори:
В . А . Широков, О . Г . Рябулець, І . В . Шевченко, О . М . Костюшин,
К . М . Яременко), що вийшло в 2001 – 2003 рр., призначено для користувачів лексикографічної інформації. Воно складається з п’яти словникових підсистем-модулів – словозмінної парадигми, транскрипції, фразеології, синонімічної та антонімічної.

У Львівському політехнічному університетістворено: а) систему підтримування багатомовних термінологічних словників «СЛОВО», у якій відпрацьовуються системні питання технології підготування словників до видання; б) багатомовний банк стандартизованих терміносистем.

Фахівцями фірми «Пролінг ЛТД» було розроблено систему перевірки українського правопису «Рута». До складу цієї програми входять:

· модулі перевірки орфографії та граматики;

· пошук синонімів і розміщення переносів;

· програми імпорт-експорт текстів з різними типами кодувань;

· режим підказування за умови неправильного набору слова на клавіатурі;

· словник користувача.

Для перекладу текстів з російської на українську і навпаки було розроблено систему «Плай». Програма перекладу вбудовується в стандартному меню Word. За допомогою цього меню можна виконати швидкий переклад як тексту, так і окремого слова в межах тексту оригіналу в будь-який бік.

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» було створено систему ПАРС (перекладна англо-російська та російсько-англійська система). Її оснащено комплексом термінологічних комп’ютерних словників з декількох галузей діяльності людини.

Система РУМП (російсько-українське комп’ютерне перекладання) була розроблена харківським ученим М. С. Блехманом. Вона працює на
IBM-сумісних персональних комп’ютерах і перекладає тексти з російської мови українською й навпаки. РУМП забезпечує зв’язний переклад текстів не тільки загальномовного, але також і фахового характеру, тому що має декілька термінологічних словників (авіаційний, екологічний, комп’ютерний, фінансовий). Система працює в режимі багатьох одночасних завдань, сумісна з широко використовуваними текстовими процесорами. Унікальною властивістю РУМП є автоматичне граматичне кодування слів, що уводяться до словника: користувач уводить слово в його канонічній формі, а система визначає його граматичні характеристики (тип відмінювання, дієвідміни тощо).У процесі перекладання РУМП вирізняється такими особливостями:

· одночасне використання чотирьох словників з визначенням їх пріоритетів;

· перекладання як усього тексту, так і його фрагменту, визначеного користувачем;

· позначення багатозначних слів у тексті перекладу зірочками, що надає можливість обрати із пропонованих системою варіантів найбільш адекватний перекладний еквівалент;

· виділення слів, яких не знайдено в перекладній системі РУМП;

· уведення нових слів та словосполучень безпосередньо з тексту до словника.

Отже, переклад/перекладання мають важливе значення в діловій, суспільній, науковій сферах діяльності людини як носії певної інформації, яка сприяє розумінню розвитку цивілізації й зокрема певних галузей науки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)