АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРАКТИКУМ. І. Вивчити та законспектувати наступні питання:

Читайте также:
 1. Введение в лабораторный практикум. Техника безопасности. Методы измерений различных величин и обработка экспериментальных данных.
 2. ПРАКТИКУМ
 3. ПРАКТИКУМ
 4. ПРАКТИКУМ
 5. Практикум
 6. Практикум
 7. Практикум
 8. Практикум
 9. Практикум
 10. Практикум
 11. Практикум

І. Вивчити та законспектувати наступні питання:

1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

2. Рух і нагромадження капіталу

3. Трудові відносини при капіталізмі

4. Сутність заробітної плати, її функції, форми та системи

ІІ. Тести

Знайдіть правильну (і) відповідь(і) на тестові запитання:

1. За способом перенесення вартості на продукт продуктивний
капітал поділяється на:

а) постійний та змінний;

б) промисловий та торговий;

в) основний та оборотний.

2. На які частини ділиться додаткова вартість в умовах розширеного відтворення?

а) фонд нагромадження і фонд заміщення;

б) фонд нагромадження і фонд споживання.

 

3. Капітал трактується як фінансовий ресурс, що приносить дохід власникові у вигляді процентів за:

а) предметно-функціональним підходом;

б) соціально-економічним підходом;

в) грошовим підходом.

 

4. 3а масштабами функціонування виділяють:

а) індивідуальний, колективний, суспільний капітал;

б) національний і міжнародний капітал;

в) речовий і людський капітал.

 

5. За джерелами формування розрізняють:

а) власний і залучений капітал;

б) реальний і фіктивний капітал;

в) основний і оборотний капітал.

 

5. Авансований промисловий капітал вкладається в :

а) засоби виробництва;

б) робочу силу.

 

6. До речових факторів виробництва належать:

а) предмети праці;

б) засоби праці;

в) робоча сила,

 

7. Економічні витрати відрізняються від бухгалтерських:

а) на величину змінних витрат;

б) на величину альтернативної вартості власних ресурсів;

в) на величину середніх витрат.

 

8. Сукупні витрати обраховуються як:

а) сума постійних та змінних витрат;

б) різниця постійних і середніх витрат;

в) сума граничних і середніх витрат.

9. Торговий капітал зайнятий у сфері:

а) виробництва;

б) обігу;

в) розподілу;

г) споживання.

 

10. Об'єктами товарного ринку є:

а) товари та послуги;

б) виробники та споживачі;

в) продавці та покупці.

 

11. Фактором підвищення норми прибутку є:

а) підвищення затрат на засоби праці;

б) велика сума авансових коштів;

в) зниження собівартості продукції.

 

12. Торговий капітал приймає форму:а) матеріального капіталу;

б) товарно-матеріального капіталу;

в) грошового капіталу;

г) товарно-грошового капіталу.

 

13. Витрати виробництва встановлюють:

а) мінімальну межу продажної ціни товару;

б) всі затрати, виражені в грошовій формі.

 

14. Яка структура може здійснювати емісію грошей?

а) держава;

б) центральний банк;

в) комерційні банки;

г) ощадні банки.

 

15. Методами подолання наслідків інфляційної нестабільності грошової системи є методи:

а) ревалоризації, девальвації;

б) нуліфікації, ревалоризації, реставрації;

в) амортизації, нуліфікації, девальвації.

 

ІІІ. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)