АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ознаки, головні напрями і моделі перехідних економічних процесів нового типу

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. I.4. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 6. II. Сприйняття нового матеріалу
 7. III. Вивчення нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Изучение нового материала.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Объяснение нового материала
 12. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.

До загальних ознак перехідних економічних процесів відносять:

а) визначене поєднання спадкоємності, наступності по відношенню до минулого і його формально-логічного заперечення;

б) ефект «сумісності, що зникає» старих економічних відносин, що з тією чи іншою швидкістю відмирають, та нових економічних відносин, що прогресують, «змішаність» старих та нових форм;

в) несталість, швидкоплинність, різко виражена нестаціонарність та динамічність;

г) біфуркаційний характер, варіантність розвитку. Перехідна економі­ка перебуває в точці біфуркації, своєрідній точці «відліку», від якої, в залежності від обставин, можливий рух у будь-якому з альтернативних напрямів;

д) нецілісність і фрагментарність відтворювальних процесів;

є) конкретно-історичний характер, тобто залежність від особливостей взаємодії складових середовища перехідної економіки в історичних умовах.

В перехідній економіці поєдну­ються прогресивні та регресивні процеси.

Головними прогресивними про­цесами є:

а) суверенізація національної економіки, тобто вихід економіки на передові цивілізаційні рубежі, в такти­чному – оформлення її кордонів, визначення їх реального стану і складу;

б) роздержавлення і приватизація, формування багатоукладної економіки, в якій оптимально взаємодіють різноманітні форми власності, підприємництва та господарювання;

в) структурна перебудова економіки з метою досягнення домінування виробництв, опанування постіндустріального, інноваційного типу економічного розвитку;

г) становлення конкурентоспроможного національного товарного виробництва і на цій основі – цивілізованих ринкових відносин та механізмів аллокації (розподілу) ресурсів;

д) перехід до соціально-інтенсивного типу розширеного суспільного відтворення, досягнення та підтримання сталої та динамічної рів­новаги національної економіки;

є) гуманізація та соціалізація економічних процесів, яка в загальному плані пов'язана з формуванням людини-особистості, пріоритетним розвитком соціальної сфери у порівнянні з матеріальною;

ж) інституціоналізація як процес формування необхідних для економі­чних перетворень інститутів (формальних і неформальних норм, традицій, настанов, правил тощо), перш за все, громадянського суспільства;з) лібералізація і демократизація економічного життя з метою створення, перш за все, сприятливих умов для ефективного вільного підприємництва і праці;

и) регіоналізація та муніципалізація, як формування системи регіона­льних і муніципальних економічних утворень, що само фінансуються і являють собою невід'ємні складові національної економіки;

і) поступове відкриття національної економіки, її органічне включення в світові процеси глобалізації, інтеграції та диференціації, розши­рення ефективних зовнішньоекономічних зв'язків;

ї) становлення сучасного типу триєдиного економічного регулювання (ринкового, державного, громадянського).

Зазначені напрями і складові перехідної економіки нового типу ті­єю притаманні всім її рівням: мікро- (підприємства і до­машні господарства); мезо- (галузі та регіони); макро- (економіка в цілому та її сфери), що інтенсивно взаємодіють і переплітаються. їх більш доклад­ну характеристику подано в наступних главах.

Перехідні процеси в економіці представлені такими моделями:

1) «шокової терапії», в межах якої домінує жорсткий і стислий за термінами монетаристський варіант неоліберальної економічної політики. Він, зокрема, передбачає:

- проведення впродовж 1-2 років радикальних антиінфляційних стабілізаційних заходів та приватизації;

- моментальна лібералізація цін;

- максимальне усунення держави від втручання в економічні процеси;

- ліквідація переважної більшості субсидій;

- запровадження повної фінансової самостійності підприємств, «жорстких» бюджетних обмежень тощо.

2) градуалістська або інкрементальна, яка наголошує на необхідно­сті поступових і відносно повільних ринкових перетворень в міру створення відповідних інституціональних передумов. Її прихильники виступають за:

- встановлення рівноваги на споживчому ринку шляхом легалізації та розвитку приватного сектора;

- поширення ринкових механізмів спочатку на виробництво та збут споживчих товарів, а згодом і на інвестиції;

‡агрузка...

- лібералізацію цін зі збереженням певного державного контролю у споживчих галузях економіки;

- формування двосекторної моделі економіки.

3) інтег­ративна модель економічних перетвореньполягає у визначенні власного шляху реформ на основі переважно власних сил і ре­сурсів з огляду на складні суспільні перетворення в цілому.

Отже, моделі «шокової терапії» та градуалістську (інкрементальну) можна вважати послідовно-паралельними етапами та необхідними передумовами формування інтегративної моделі економічних перетво­рень (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Моделі перехідних економічних процесів

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)