АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Державний бюджет

Читайте также:
 1. Анализ дискреционной налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики с помощью модели «IS-LM».
 2. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення
 3. Аудит розрахунків з бюджетом з ПДВ
 4. Аудит розрахунків з бюджетом. Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.
 5. Бюджет держави та проблема його балансування.
 6. Бюджет затрат эксплуатационного вагонного депо
 7. Бюджет и бюджетный дефицит. Финансирование бюджетного дефицита и меры по снижению
 8. Бюджет как инструмент бюджетной политики: понятие, сущность, методы воздействия на экономику.
 9. Бюджет как финансовая категория, его сущность и функции
 10. Бюджет Министерства обороны на 2013-2015 годы
 11. Бюджет производства продукции
 12. Бюджет трудовых затрат.

Державний бюджет – це план формування та використання ресурсів для забезпечення завдань і функцій центральними та місцевими органами влади. Він є важелем впливу на національну економіку та відображує економічну ситуацію в країні. Бюджет є планом того, які види діяльності мають фінансуватися, скільки коштів буде витрачатися на оборону, охорону здоров’я, освіту, соціальні послуги та на інші програми.

У періоди економічного зростання з’являється більше робочих місць. Держава має можливість фінансувати більше програм.

 

 

Grammar Revision

 

 

Modal Verbs Certainty, Possibility, Probability   must, may, might, could, can’t, should, ought to 1. We use must or can’t + infinitive to say we are certain about something; we have some evidence to reach this conclusion. We use must to indicate “positive” certainty and can’t to indicate “negative” certainty. We don’t use mustn’t or can to talk about certainty. She must be very happy. She has finished her experiments. That can’t be our business partner. He is arriving tomorrow.
2. We use may, might or could + infinitive when we are speculating that something is possible. She may/might/could pass her exam this time. (It’s possible that she will pass her exam)
3. We use should and ought to + infinitive to show that something is probable now or in the future. He should/ought to pass his exams. (He will probably pass)

 

Ex.1. Complete the following sentences with an appropriate modal verb form.

1. You _____ be joking. The house is not worth that much.

2. It’s not a good time to visit Italy. The weather ______ be awful at this time of the year.

3. She _____ be ill; She looks so pale.

4. It _____ be true.

5. You ______ see interesting samples at the exhibition.

6. It ______ be late as the offices are closed.

7. This contract ______ to be profitable.

8. It’s impossible. It ______ be the correct answer.

9. She ______ be at home. I saw her in the office 10 minutes ago.

10. I ______ have some new information for you tonight.

11. He has been working all day. He ______ be very tired.

12. There ______ be another rise in the price of sugar soon.

13. He _____ get this job. He has got all the necessary qualifications.

14. I am not sure whether I can help you. I ______ not have enough time.

 

Ex.2. Translate into English:

1. Не може бути, щоб ви знали всіх її співробітників!

2. Мабуть вона працює над річним звітом.

3. Я не буду заважати тобі. Мабуть у тебе є важливі справи.

4. Я зайду в наш офіс. Бос повинен зараз бути там.

5. Навряд я зможу скласти цей звіт.

6. Бухгалтера немає, він повинен бути у керівництва фірми.

7. Ви напевне затвердите бюджет завтра.

8. Мабуть успіх компанії буде залежати від наполегливої праці кожного з нас.

9. Мабуть вона дуже щаслива. Рада Директорів затвердила її проект.

10. Не може бути, щоб ви ще працювали над бюджетом!

11. Вже 2-га година. Він може повернутися у будь-яку хвилину.

12. Я не знаю достеменно, але лист можливо зараз у неї.

13. Хоча вже й пізно, він, можливо, все ще очікує нашої інформації.

14. Я нічого не чув про нього. Мабуть він де-небудь за кордоном чи вже повернувся до Києва.

 

 

Speech and Discussion

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)