АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аграрна політика

Читайте также:
 1. Аграрна криза та аграрна реформа
 2. Аграрная реформа
 3. Аграрная торговая площадка
 4. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 5. АПК России. Аграрная реформа в РФ и ее влияние на аграрный сектор хозяйства. Новые формы собственности на землю и новые формы хозяйствования.
 6. Внутрішня і зовнішня політика І. Мазепи
 7. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського.
 8. Грошово – кредитна політика.
 9. Грошово-кредитна політика держави. Інфраструктура грошово-кредитної системи
 10. Державна молодіжна політика в Україні
 11. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності

Магістральними напрямками розвитку сільського господарства були оголошені електрифікація, хімізація, меліорація і механізація. Держава почала виділяти в аграрну сферу економіки незрівняно більше коштів, ніж раніше.

Порівняно з другою половиною 60-х ро­ків сільське господарство України спожило у першій половині 80-х років у 3,6 раза біль­ше електроенергії, у 2,6 раза більше добрив. Істотно зросли поставки техніки - тракто­рів, вантажних автомобілів, комбайнів.

На початку 80-х років була здійснена чергова реформа управління сільським гос-

подарством. У 1982 р. в областях і районах були утворені агропромислові об'єднання, покликані усунути відомчі бар'єри. У 1985 р. виник справжній управлінський монстр - Держагропром СРСР. До нього увійшли підприємства і організації мініс­терств хлібопродуктів, рибного госпо­дарства, меліорації і водного господарства, Центросоюзу тощо. Однак Держагропром не зміг забезпечити ефективної інтеграції сільського господарства і переробної про­мисловості. Навпаки, посилалася бюрокра­тизація управління колгоспно-радгоспним виробництвом.

Погіршення екологічної ситуації

В Україні з дореволюційних часів роз­вивалися галузі видобувної промисловості та металургії. Тому територія республіки забруднювалася відходами мінерально-си­ровинних підприємств вдесятеро інтенсив­ніше, ніж СРСР у цілому.

 

На найродючіших у світі придніпровсь­ких заплавних чорноземах створювали штучні моря. Меліоровані ґрунти засолонювалися або заболочувалися. Насичені різноманітними хімікатами сільськогоспо­дарські продукти почали становити загрозу для здоров 'я.

Нарощення сільськогосподарської про­дукції прагнули забезпечити постійним розширенням посівних площ. Надмірна ро-зораність сільськогосподарських угідь при­зводила до ерозії грунтів. Чорноземні грун­ти, якими завжди славилася Україна, опи­нилися в жахливому стані.

 

Демографічні та соціальні процеси

У Радянському Союзі переписи насе­лення проводилися раз на десять років. За 30 років (1959-1989) населення України збільшилося на 9,6 млн і дійшло на початку 1989 р. до 52 млн чоловік

Питома вага робітників становила на початку 60-х років половину, а в середині 80-х - до 60%.

За 1960-1985 рр. міське населення Укра­їни зросло з 20 до 33 млн, а сільське ско­ротилося з 23 до 17 млн людей. Села за­лишала здебільшого молодь. Внаслідок цього вікова структура самодіяльного сіль­ського населення погіршилася. Чисельність працюючих у громадському господарстві колгоспів зменшилася з понад 6 до 4 млн людей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)