АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організація господарських зв'язків із постачальниками товарів. Контроль та облік надходження товарів від постачальників

З постачальниками товарів повинні бути налагоджені раціональні гос­подарські зв'язки, переважно прямі і довгострокові договірні взаємовідно­сини, що дозволяють закуповувати товари як у постачальників-виробників на стабільній договірній основі, так і в оптових посередників при економіч­ній та організаційній вигідності цієї закупівлі.

Основною формою господарських зв'язків з постачальниками товарів є, як відмічалося, договір постачання товарів. Порядок його укладення, вико­нання, розірвання, а також його зміст розглянуті у главі 4 Закупівля сільсь­когосподарської продукції у її виробників може здійснюватися на основі договору контрактації. У системі господарських взаємовідносин з постачаль­никами можуть також використовуватися заявки і замовлення покупців.

При епізодичному постачанні товарів або разовій закупівлі одноразо­вих партій товарів закупівля може здійснюватися шляхом висунення оферти, її акцепту і оформлення товарно-транспортних документів без складання єдиного письмового договору постачання.

Організація обліку і контролю за оптовою закупівлею - важлива части­на комерційної роботи. Метою1 оперативного обліку і контролю оптової за­купівлі є здійснення повсякденного спостереження за ходом виконання по­стачальниками договорів постачання для забезпечення своєчасного і безперебійного надходження товарів в узгодженому асортименті, належної якості і кількості. Облік виконання договорів постачання може здійснювати­ся в спеціальних картках або журналах, де фіксуються відомості про фактич­не відвантаження і надходження товарів і виявляються випадки порушення постачальниками договорів. Все це необхідне для своєчасного пред'явлення постачальникам претензій. Карткова або журнальна форма обліку виконан­ня договорів дуже трудомістка, здійснюється, як правило, вручну і не дозво­ляє мати повсякденних даних про хід надходження товарів за розгорнутим асортиментом.

Тому актуальним завданням комерційної роботи є механізація й авто­матизація обліку постачання за допомогою сучасної комп'ютерної техніки.) Робочі місця комерційних працівників потрібно оснащувати персональними комп'ютерами, створюючи так звані автоматизовані робочі місця (АРМ),( що забезпечують безперервний щоденний контроль за ходом постачання това­рів по кожній позиції асортименту! і кожному постачальнику, усунення руч­ної праці комерційних працівників у сфері обліку і контролю постачання.Успішному проведенню закупівельної роботи сприяє розробка комерцій­ним апаратом оперативних планів закупівлі, що передбачають обсяги това­рів, які підлягають закупівлі, терміни укладення договорів, узгодження і уточ­нення специфікацій і відвантаження товарів, відповідальних осіб за проведення закупівлі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)