АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок укладення договорів на ярмарку

Читайте также:
 1. C. порядок расчета коэффициента чувствительности «b»
 2. II. Порядок заполнения Запроса
 3. II. Порядок заполнения Заявления
 4. II. Порядок обращения за получением социального обслуживания
 5. II. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан
 6. II. Порядок подготовки, защиты и оценки квалификационной работы
 7. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 8. II. Порядок проведения оценки качества звучания.
 9. II. ПОРЯДОК СУДНЫЙ
 10. II. Структура Переліку і порядок його застосування
 11. II.4. Порядок создания КБ
 12. III. Порядок исчисления размера вреда

Укладення договорів на постачання товарів проводиться безпосередньо на ярмарку. Крім того, на ярмарку сторони можуть уточнювати умови рані­ше укладених договорів і асортимент товарів, що підлягають постачанню.

У довгострокових договорах по прямих господарських зв'язках розгор­нутий асортимент товарів у специфікаціях може бути узгоджений на непов­ний обсяг закуплених товарів з тим, щоб у встановлений в договорі термін додатково погодити розгорнений асортимент на весь обсяг постачання, і пе­редусім за рахунок нових, більш технічно довершених товарів або модних і сезонних виробів.

Договори на продаж (постачання) товарів на ярмарках укладаються за наданими підприємствами-виробниками зразками і моделями товарів, а в окремих випадках по каталогах, проспектах, конфекційних картах та інших матеріалах, що характеризують товари.

Представники учасників ярмарку повинні мати належно оформлені повноваження (доручення) для укладення договорів і узгодження специфіка­цій.

Проект договору може бути представлений будь-ким зі сторін. Договір підписується сторонами як мінімум в трьох примірниках, один з яких разом зі специфікацією здається в групу (бюро) з обліку договорів для реєстрації. Сторона, що отримала проект договору чи змін до нього, або пропозицію про продовження терміну дії договору, зобов'язана повернути іншій стороні на ярмарку підписаний договір, або при наявності раніше укладеного дого­вору направити згоду про зміну чи продовження терміну його дії, а у разі заперечень - з додатком протоколу розбіжностей в трьох примірниках не пізніше наступного дня після отримання проекту договору або змін до ньо­го, або пропозиції про продовження терміну його дії. Постачальник і поку­пець зобов'язані спільно не пізніше наступного дня після отримання іншою стороною протоколу розбіжностей розглянути його.

При недосягненні угоди постачальник (покупець) в той же термін пере­дає розбіжності на вирішення ярмаркового комітету (арбітражу). Якщо сто­рона, що отримала протокол розбіжностей, в одноденний термін не пере­дасть ті розбіжності, що залишилися неврегульованими, на вирішення ярмаркового комітету (арбітражу), пропозиції іншої сторони вважаються прийнятими.

Договірні суперечки ярмарковим комітетом (арбітражем) розглядають­ся з участю уповноважених представників сторін не пізніше наступного дня після отримання заяви. Протокол засідання арбітражу підписується арбітра­ми, що брали участь в розгляді суперечки. Витяги з протоколу видаються зацікавленим сторонам вдень прийняття рішення. Рішення арбітражу ярмар­кового комітету може бути переглянуте за заявою зацікавленої сторони, по­даною не пізніше наступного дня після отримання витягу з протоколу. Рішення арбітражу переглядається ярмарковим комітетом не пізніше трьох днів від дня прийняття рішення.Рішення ярмаркового комітету по переддоговірних суперечках і затвер­джені ярмарками рішення арбітражу по таких суперечках є остаточними.

Такий порядок прискорює і спрощує укладення договорів, усуває три­валий процес заочного листування і пов'язані з ним бюрократичні зволікан­ня.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)