АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок формування і регулювання асортименту товарів на оптових торгових підприємствах

Читайте также:
 1. C. порядок расчета коэффициента чувствительности «b»
 2. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 3. II. Порядок заполнения Запроса
 4. II. Порядок заполнения Заявления
 5. II. Порядок обращения за получением социального обслуживания
 6. II. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан
 7. II. Порядок подготовки, защиты и оценки квалификационной работы
 8. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 9. II. Порядок проведения оценки качества звучания.
 10. II. ПОРЯДОК СУДНЫЙ
 11. II. Структура Переліку і порядок його застосування
 12. II.4. Порядок создания КБ

Формування асортименту - процес підбору груп видів і різновидів това­рів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задово­лення.

Формування асортименту здійснюється постійно у всіх ланках руху то­варів - від виробництва до споживання. У кожній з них асортимент товарів розрізнений. При цьому як цільова установка формування асортименту в усіх ланках руху товарів виступає торговий асортимент роздрібних торгових під­приємств.

Необхідною умовою безперебійного постачання роздрібної торгової мережі товарами в необхідному асортименті є створення оптимального асор­тименту товарів на оптових підприємствах. Тому правильне, науково обґрунтоване формування асортименту є найважливішою функцією комерційної служби оптових підприємств.

На конкретному оптовому підприємстві формується асортимент това­рів на основі асортиментного переліку товарів.

У зв'язку з тим, що умови роботи різних оптових підприємств мають свої особливості, оптимальний асортимент товарів у них неоднаковий. Він диктується тими маркетинговими рішеннями, які приймає для себе оптовик.

В асортиментному переліку оптового підприємства передбачається гру­пова і внутрішньогрупова структура асортименту товарів. При цьому на кожний вид товару визначається кількість різновидів асортименту, яка по­винна пропонуватися оптовому покупцеві. Це мінімальна кількість різнови­дів товарів, яка повинна бути постійно на складах оптового підприємства. Однак, в кожний період часу ця кількість буде залежати від стану виробництва і постачання даного товару, попиту на нього з боку магазинів, сезону і від інших причин.

Асортиментні переліки товарів на оптових підприємствах розробляють­ся, як правило, в два етапи.

На першому етапі встановлюється груповий асортимент товарів. Осно­вою для його визначення є маркетингові дослідження на цільовому ринку, який представлений оптовими покупцями - магазинами та іншими підприєм­ствами роздрібної торгівлі.

На другому етапі розраховується число різновидів кожного виду товару асортиментного переліку, тобто визначається кількість різновидів товарів, надходження яких обов'язкове у зв'язку із заявками оптових покупців.

Розроблені асортиментні переліки товарів оптового підприємства повин­ні зазнавати коректування з урахуванням змін купівельного попиту, випуску промисловістю нових товарів, результатів закупівлі на оптових ярмарках та інших чинників.Головна мета створення обов'язкових асортиментних переліків для оп­тових торгових баз - контроль за повнотою і стабільністю асортименту то­варів на складах і постачанням ними оптових покупців свого цільового рин­ку.

Для того, щоб асортиментні переліки дійсно сприяли створенню на оп­тових підприємствах достатнього і стабільного асортименту, необхідно ре­гулярно контролювати, чи є на складах бази всі товари, включені в асорти­ментні переліки, і чи в такій кількості різновидів, які потрібні роздрібним торговим підприємствам.

Результати перевірок щодо дотримання асортименту товарів на оптово­му підприємстві кожний раз повинні аналізуватися для вживання необхідних заходів по відновленню запасів окремих різновидів товарів, а аналіз асортименту повинен бути використаний при укладенні договорів на постачання товарів у наступному році і в роботі по їх уточненню і зміні.

Контроль за наявністю на оптовому підприємстві товарів відповідно до асортиментного переліку здійснюють товарознавці-комерсанти. Для цієї мети використовуються картки обліку, які зведені в картотеки для кожної товар­ної групи. Картотеку рекомендується ділити на три частини. В першій встанов­люються картки на товари, запаси яких є в необхідній кількості, у другій - картки на товари, запаси яких є критичними, і в третій - картки на товари, відсутні в даний момент на складах бази.

Для більшої наочності доцільно використовувати картки різних кольо­рів: наприклад, зелений - для обліку достатніх товарів, білий - для обліку інших товарів.

Оптові торгові підприємства повинні здійснювати контроль за асорти­ментом товарів не тільки на власних складах, але і в роздрібній торговій ме­режі, що обслуговується. З цією метою комерційні працівники оптових під­приємств виїжджають до своїх покупців, пропонують товари, що є на складах, надають консультаційні послуги з питань продажу тих чи інших товарів, реклами цих товарів і методів стимулювання продажу.

‡агрузка...

Викладений вище метод контролю за асортиментом є найпростішим і може, бути використаний на невеликих оптових підприємствах. У більшості ж випадків необхідне використання автоматизованих робочих місць, осна­щених персональними комп'ютерами з відповідним програмним забезпеченням.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)