АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок укладення і виконання договору лізингу

Читайте также:
 1. C. порядок расчета коэффициента чувствительности «b»
 2. II. Порядок заполнения Запроса
 3. II. Порядок заполнения Заявления
 4. II. Порядок обращения за получением социального обслуживания
 5. II. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан
 6. II. Порядок подготовки, защиты и оценки квалификационной работы
 7. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 8. II. Порядок проведения оценки качества звучания.
 9. II. ПОРЯДОК СУДНЫЙ
 10. II. Структура Переліку і порядок його застосування
 11. II.4. Порядок создания КБ
 12. III. Порядок исчисления размера вреда

Договір лізингу незалежно від терміну його дії укладається в письмовій формі.

У назві договору лізингу визначаються його форма, тип і вид.

Договором лізингу зобов'язання сторін, які виконуються сторонами ін­ших договорів, утворюються шляхом укладення з іншими суб'єктами лізин­гу обов'язкових і супутніх договорів.

До обов'язкових договорів відноситься договір купівлі-продажу.

До супутніх договорів відноситься договір про залучення грошових кош­тів, договір застави, договір гарантії, договір поручительства та ін.

Договір лізингу повинен містити наступні істотні положення:

♦ точний опис предмета лізингу;

♦ обсяг прав власності, що передаються;

♦ найменування місця і вказівка порядку передачі предмета лізингу;

♦ термін дії договору лізингу;

♦ порядок балансового обліку предмета лізингу;

♦ порядок утримання і ремонту предмета лізингу;

♦ перелік додаткових послуг, що надаються лізингодавцем на основі договору комплексного лізингу;

♦ і загальна сума договору лізингу і розмір винагороди лізингодавця;

♦ порядок розрахунків (графік платежів);

♦ обов'язок лізингодавця або лізингоотримувача застрахувати предмет
лізингу від пов'язаних з договором лізингу ризиків, якщо інше не передбачене договором.

На основі договору лізингу лізингодавець зобов'язується:

♦ у разі здійснення фінансового лізингу придбати у певного продавця
(постачальника) у власність певне майно для його передачі за певну плату або передати раніше придбане майно на певний термін, на певних умовах у якості предмета лізингу лізингоотримувачу;

♦ виконати інші зобов'язання, що витікають із змісту договору лізин­гу.

 

За договором лізингу лізингоотримувач зобов'язується:

♦ прийняти предмет лізингу в порядку, передбаченому вказаним дого­вором;

♦ відшкодувати лізингодавцю його інвестиційні витрати і виплатити йому винагороду;

♦ по закінченні терміну дії договору лізингу повернути предмет лізин­гу, якщо інше не передбачено вказаним договором лізингу, або придбати предмет лізингу у власність на основі договору купівлі-продажу;

♦ виконати інші зобов'язання, що витікають із змісту договору лізин­гу.У договорі лізингу в обов'язковому порядку повинні бути обумовлені обставини, які сторони вважають безперечним і очевидним порушенням зо­бов'язань і які ведуть до припинення дії договору лізингу і майнового розра­хунку, а також процедура вилучення (повернення) предмета лізингу. До та­ких порушень зобов'язань можна віднести використання предмета лізингу не за призначенням; непідтримка предмета лізингу в справному стані, що веде до погіршення його споживчих властивостей; порушення (більше двох разів) термінів платежу за користування предметом лізингу.

Договір лізингу може передбачати право лізингоотримувача продовжи­ти термін лізингу із збереженням або зміною умов договору.

Лізингодавець зобов'язаний надати лізингоотримувачу майно, що є пред­метом лізингу, в стані, що відповідає умовам договору лізингу і призначен­ню даного майна.

Предмет лізингу передається в лізинг разом з усім його приладдям і з усіма документами (технічним паспортом та ін.), якщо інше не передбачене договором лізингу.

Гарантійне обслуговування предмета лізингу може здійснюватися про­давцем (постачальником), якщо це передбачене договором купівлі-продажу. Лізингоотримувач за свій рахунок здійснює технічне обслуговування предмета лізингу, його середній і поточний ремонти, якщо інше не передба­чене договором лізингу.

Капітальний ремонт майна, що є предметом лізингу, здійснюється лізингодавцем, якщо інше не передбачене договором лізингу.

При припиненні договору лізингу лізингоотримувач зобов'язаний по­вернути лізингодавцю предмет лізингу в стані, в якому він його отримав, з урахуванням нормального зносу або зносу, зумовленого договором лізингу. Якщо лізингоотримувач не повернув предмет лізингу або повернув його несвоєчасно, лізингодавець має право вимагати внесення платежів за час про­строчення. У випадку, якщо вказана плата не покриває заподіяних лізинго­давцю збитків, він може вимагати їх відшкодування. У випадку, якщо за не­вчасне повернення предмета лізингу лізингодавцю договором лізингу передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті з лізингоотримувача в повній сумі зверх неустойки, якщо інше не передбачене договором лізингу.

‡агрузка...

Проведені лізингоотримувачем окремі поліпшення предмета лізингу є його власністю, якщо інше не передбачене договором лізингу.

У випадку, якщо лізингоотримувач із згоди в письмовій формі лізинго­давця провів за рахунок власних коштів поліпшення предмета лізингу, невід­дільні без шкоди для предмета лізингу, лізингоотримувач має право після припинення договору лізингу на відшкодування вартості таких поліпшень, якщо інше не передбачене договором лізингу.

У випадку, якщо лізингоотримувач без згоди в письмовій формі лізин­годавця провів за рахунок власних коштів поліпшення предмета лізингу, не­віддільні без шкоди для предмета лізингу, лізингоотримувач не має права після припинення договору лізингу на відшкодування вартості цих поліп­шень.

При фінансовому лізингу право власності на предмет лізингу перехо­дить до лізингоотримувача до закінчення терміну дії договору лізингу за умови виплати всіх лізингових платежів, якщо інше не передбачене догово­ром фінансового лізингу.

Перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача при здійсненні оперативного лізингу можливий на основі договору купівлі-продажу.

Предмет лізингу може бути застрахований від ризиків втрати (загибелі), Недостачі або пошкоджень з моменту постачання майна продавцем (постачальником) чальником) і до моменту закінчення терміну дії договору лізингу, якщо інше не передбачене договором.

Страхування підприємницьких (фінансових) ризиків здійснюється за уго­дою сторін договору лізингу і не є обов'язковим.

Відповідальність за збереження предмета лізингу від усіх видів майново­го збитку, а також за ризики, пов'язані з його втратою, псуванням, розкра­данням, передчасною поломкою, помилкою, допущеною при його монтажі або експлуатації, та інші майнові ризики з моменту фактичного приймання предмета лізингу несе лізингоотримувач, якщо інше не передбачене догово­ром лізингу.

Ризик щодо неспроможності продавця (постачальника) несе сторона до­говору лізингу, яка вибрала продавця (постачальника), якщо інше не перед­бачене договором лізингу.

Ризик невідповідності предмета лізингу цілям використання цього пред­мета за договором лізингу несе сторона, яка вибрала предмет лізингу, якщо інше не передбачене договором лізингу.

Як правило, суперечки відносно будь-яких предметів лізингу вирішують­ся на основі права тієї країни, в якій на момент виникнення суперечки знахо­диться це майно.

Втрата предмета лізингу або втрата предметом лізингу своїх функцій з вини лізингоотримувача не звільняє лізингоотримувача від фінансових зо­бов'язань за договором лізингу, якщо договором лізингу не встановлене інше.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)