АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття політичної системи та її структури

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Автономность реструктуризации
 6. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 7. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 8. Аналіз роботи системи
 9. Аналіз структури капіталу підприємства
 10. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 11. Бездротові мережі без інфраструктури
 12. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку

Політична система — це певна сукупність взаємопов'язаних елементів, що утво­рюють стійку цілісність, мають певні інтегративні особливості та внутрішні закономірності, властиві саме цій спільності. Будь-яка система характеризується також стійкими зв'язками елементів, які досягаються внаслідок структурного упорядкування її час­тин. Важливою рисою системи є її цілеспрямований функціональний стан.

Як одна з форм соціального руху матерії, політична система тісно пов'язана з особливою формою діяльності людей — політикою. На відміну від інших систем суспільного життя, політична система має ряд особли­востей: вона бере участь у розв'язанні таких загальносоціальних завдань, як інтеграція суспільства, розподіл у ньому матеріальних і духовних цінно­стей; монополія на державний примус у масштабах всього суспільства і використання для цього спеціального апарату; має досить складну внут­рішню будову, що включає різноманітні політичні організації, принци­пи, норми, механізми комунікацій, які забезпечують прямий і зворот­ний зв'язок соціальних груп і членів суспільства з політичною владою. Політична система має монополію на здійснення влади.

Сучасне наукове знання про політичні системи поділяється на два підходи. В першому з них політична система подається як теоретичний, ідеальний конструкт, який дає змогу виявляти і описувати системні вла­стивості різних політичних явищ. При такому підході політична система розглядається не як відображення політичної дійсності, а як засіб (інстру­мент) системного аналізу політики. В такому значенні поняття "по­літична система" може застосовуватися для аналізу будь-якого відносне цілісного і самостійного політичного утворення: держави, партії, проф­спілки, громадсько-політичного руху та ін., кожне з яких можна розгля­дати як специфічну політичну систему.

У другому більш конкретному тлумаченні поняття "політична систе­ма" визначає реальний складний механізм формування і функціонуван-ня владних відносин у суспільстві. Цей механізм включає: політичну діяльність і політичні відносини між різними політичними суб'єктам (групи та індивіди); політичну організацію, до якої входять держави партії, політичні асоціації, політичні й правові норми, політична свідомість і політична культура та ін.Отже, політична система становить складне і специфічне явище в життєдіяльності суспільства, з внутрішньо організованими зв'язками і властивостями елементів, її можна визначити як системну сукупність політичних відносин, правових і політичних норм, інститутів, ідей, пов'я­заних із формуванням, здійсненням влади та управлінням суспільством.

Аналіз політичної системи дає змогу розкрити її структуру. Це — внутрішня організація цілісної системи як специфічного способу взаємо­зв'язку і взаємодії компонентів, що її утворюють; стійка впорядкова­ність елементів; закономірні зв'язки між елементами. Структура дає змогу зрозуміти, яким чином організоване системне ціле.

Першим фундаментальним елементом політичної системи суспіль­ства є політичні відносини між індивідами, соціальними та етнічними групами, націями, державами, державою і громадянами, громадянами і їх організаціями щодо влади, виробленя і здійснення політики. Тут по­літична діяльність виступає формою функціонування політичних відно­син. Вона є усвідомленою, цілеспрямованою діяльністю соціальних суб'єктів з реалізації своїх політичних інтересів в конкретній політичній діяльності людей, їх соціальних груп, громадсько-політичних об'єднань.

Важливим елементом політичної системи є політична свідомість як невід'ємний компонент політичної діяльності людей. Вона являє собою відображення політичного життя суспільства в ідеях, поглядах, уявлен­нях, традиціях, соціально-політичних почуттях людини, соціальної гру­пи, нації, народу. Політична свідомість — це розуміння суспільством самого себе як політичної цілісності; в реальному житті вона виступає як сукупність відповідних знань і оцінок.

Значну роль у політичній системі відіграє політична культура, яка характеризує якісний стан політичних відносин і діяльності в суспільстві, а також розкриває ступінь соціально-культурного розвитку людини та міру її активності у перетворенні політичної дійсності.

‡агрузка...

Політичні і правові норми виступають важливим регулюючим еле­ментом політичної системи. Якщо політичні норми діють і реалізуються у вигляді принципів і установ, що регулюють діяльність політичних інсти­тутів і громадян, як суб'єктів політичного життя, то правові норми — це сукупність затверджених або санкціонованих державою загальнообо­в'язкових правил політичної поведінки (норм), дотримання котрих забез­печується певними заходами державного впливу (кримінальне, адмініст­ративне, державне, громадянське право). На основі політичних і право­вих норм утворюються регулятори суспільних відносин щодо влади і закріплюються основні принципи діяльності суб'єктів політики.

Визнаним елементом політичної системи суспільства є засоби масо­вої інформації як засоби духовного спілкування великих мас людей, ду­ховно-політичного спілкування держави і суспільства, людини і держа­ви, держави з іншими політичними інститутами та іншими державами і міжнародними організаціями. Засоби масової інформації використову­ються насамперед для політичного і ідеологічного впливу на електорат з метою легітимізації влади або її захоплення, зміцнення і реалізації в інтересах певних соціальних сил. Отже, політична система — це жива, відкрита, динамічна система, що виконує свої функції.

Розрізняють такі основні функції політичної системи суспільства:

1) визначення цілей і завдань суспільства;

2) мобілізація ресурсів;

3) владно-політична інтеграція суспільства;

4) регулювання режиму соціально-політичної діяльності;

5) легітимізація, під якою розуміється досягнення необхідного сту­пеня відповідності реального політичного життя офіційним політичним і правовим нормам.

Головні функції політичної системи — це визначення цілей і завдань даного суспільства, а також мобілізація всіх ресурсів для досягнення цих цілей і регулювання режиму політичної діяльності. Функції інтеграції, легітимізації є не лише функціями політичної системи, а й духовно-культурної, економічної та інших систем.

Виконуючи свої функції, політична система забезпечує цілісний ке­рівний вплив на суспільство як єдиний організм, що ефективно управ­ляється політичною владою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)