АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління державним боргом передбачає:

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Адміністративні методи державного управління.
 3. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 4. Верховна Рада та державне управління
 5. Верховна Рада та державне управління.
 6. Види аналізу за об’єктами управління
 7. Види організаційних структур управління
 8. Види організаційних структур управління маркетингом.
 9. Витягання відпрацьованих касет з реактора робиться під водою спеціальною перевантажувальною машиною з дистанційним управлінням.
 10. Військового управління
 11. Вітчизняний досвід управління якістю продукції
 12. Влада і управління. Державна влада

- визначення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями за умови збереження фінансової рівноваги в країні та її фінансової незалежності щодо кредиторів;

- пошук ефективних варіантів та умов залучення позик з точки зору мінімізації вартості боргу;

- гарантування та забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків;

- суворий контроль ефективного та цільового використання залучених по­зик;

- забезпечення стабільності валютного курсу та фондового ринку країни.

Управління державним боргом передбачає обов’язкове врахування та параметричну оцінку таких визначальних чинників:

- економічна та політична ситуацію в країні;

- міра ризику в країні щодо можливості неповернення боргу;

- рівень та динаміка інфляційних процесів в країні;

- характер ділової активності суб'єктів підприємницької та господарської діяльності;

Основною функціонально-інституційною причиною зростання усіх вмдів державного боргу є бюджетний дефіцит.

Бюджетний дефіцит як економічна категорія відображає співвідношення між доходами і видатками бюджету з перевищенням видатків. Бюджетний дефіцит є наслідком певного стану економічних відносин, які виникають між учасниками суспільного виробництва в процесі використання фінансових ресурсів понад їх наявну величину. Як фінансове явище бюджетний дефіцит виник фактично одночасно з оформленням націй і народностей у державу і запровадженням грошових відносин. Бюджетний дефіцит тією чи іншою мірою характерний та актуальний майже для всіх країн світу, у тому числі й високо розвинутих.

У вітчизняній та зарубіжній літературі прийнято виділяти три основні різновидності бюджетного дефіциту:

- реальний (наочно-реальний);

- структурний;

- циклічний.

Реальним (наочно-реальним) вважається такий бюджетний дефіцит, обсяг якого дорівнює загальним прибуткам (грошовим надходженням) від федеральних податків за мінусом витрат на державні закупівлі і трансферні платежі. Під трансфертними платежами розуміють фінансові ресурси, що передаються з бюджету центрального уряду до бюджетів місцевого самоврядування, а також із бюджетів територіальних одиниць вищого адміністративного рівня до бюджетів одиниць нижчого адміністративного рівня. За рахунок трансфертів у багатьох країнах формується більша частина доходів місцевих органів влади.

Показово, що навіть в США до кінця 80-х років дефіцит федерального бюджету складав біля 50% валового національного продукту і цей дефіцит не був пов'язаний з економічним спадом.

Структурний дефіцит являє собою різницю між федеральними прибутками і витратами, при визначеній фіскальній політиці (діючий рівень оподатковування і поточних витрат), і базовому рівні безробіття. Коли економічна система входить у період спаду, а рівень безробіття підвищується понад базовий, реальний дефіцит бюджету перевищує рівень структурного дефіциту, що відбувається частково через зростання виплати допомоги по безробіттю та інших соціальних програмах, а також частково через падіння прибутків населення.

Різницю між реальним і структурним дефіцитом прийнято називати циклічним дефіцитом бюджету.

Дефіцит державного бюджету зумовлений причинами, серед яких можна виділити:

- низьку ефективність суспільного виробництва;

- спад обсягів суспільного виробництва та зростання рівня граничних витрат;

- нераціональну структуру бюджетних витрат (значна частинні коштів використовується для субсидування нерентабельних виробництв);

- емісію грошей, що не забезпечені товарною масою;

- недосконалий бюджетний механізм, непридатний для стимулювання розвитку економіки і соціальної сфери;

- велику частку «тіньового» сектора економіки;

- слабку результативність зовнішньоекономічних зв'язків;

- значні інвестиції в розвиток економіки;

- негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, стихійні лиха;

- перебування економічної системи на кризовій фазі ділового циклу.

Бюджетний дефіцит є причиною багатьох економічних і соціальних проблем, що виникають в надрах суспільства і дестабілізують його. Саме ця обставина обумовлює необхідність здіснення ефективного контролю за дефіцитом державного бюджету. У випадку бюджетного дефіциту нестача фінансових ресурсів може компенсуватися за допомогою так званого інфляційного податку (планова емісія). Такий метод покриття дефіциту державного бюджету практикувався в Україні протягом 90-их років минулого століття. Надмірне його використання сприяло перетворенню інфляційних процесів у економіці на гіперінфляційні, що тим самим загрожувало економічному устрою. В Україні на практиці було доведено, що використання інфляційного податку має межі, за якими починають проявлятися негативні на­слідки: населення відмовляється від національної грошової одиниці, долар використовується як міра вартості та засобу нагромадження, руйнується національна грошова система загалом, в обігу починає паралельоно дві грошові одиниці.

Окрім інфляційного податку як внутрішнє джерело фінансування інтенсивно використовуються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони є якісно іншим інструментом впливу на розмір та динаміку бюджетного дефіциту. Їх родова особливість полягає в тому, що держава є позичальником грошей. У якості кредиторів виступає населення та юридичні особи, що призводить до появи внутрішнього державного боргу, обслуговування якого, у свою чергу, лягає тягарем на державний бюджет. Проте, на відміну від інфляційного податку, боргове фінансування не впливає на обсяг грошової маси. Пропозиція грошей не змінюється, оскільки, вилучивши гроші в покупців державної позики, держава оформляє їх як видатки.

У світовій господарській практиці широкого застосування набули такі напрямки подолання бюджетного дефіциту:

— загальне оздоровлення економіки країни;

— суворий і дієвий котроль інфляційних процесів в економіці;

— перебудова податкової системи в напрямку зменшення податкового тиску, стимулювання ділової активності, виведення економіки із тіньового сектору;

— скорочення бюджетних дотацій, зменшення, аж до відміни пільг збитковим підприємствам;

— зменшення фінансування державних інвестицій;

— ефективне управління приватизаційними процесами;

— запровадження обов'язкового медичного страхування;

— економне і цільове витрачання бюджетних коштів;

— посилення контрольної роботи за своєчасною і повною сплатою податків;

— зменшення витрат на утримання апарату управління;

— скорочення видатків на управління і оборону;

— використання неемісійних джерел покриття бюджетного дефіциту та ін.;

— налагодження системних зв'язків між платниками податків та державою, проведення роз'яснювальної роботи, застосування штрафних санкцій до злісних порушників.

В сучасних умовах дефіцит державного бюджету України законодавчо обмежується, а джерелами його покриття є внутрішні та зовнішні позики, кредити Національного Банку України.

 

Використана і рекомендована література

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – Кн. 1:Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Батура О.В., Івашина О.В., Новікова Л.Ф. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 236 с.

3. Кулішов В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид., виправлене. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 256 с.

4. Липсиц И.В. Экономика без тайн. – М.: «Дело ЛТД» – «Вита-Пресс», 1994 – 352 с.

5. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518 с.

6. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с.

 

РОЗДІЛ 9. МОНЕТАРНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (4 год.)

1. Грошово-кредитна система, її зміст, структура, об’єкти і суб’єкти. Центральний банк, комерційні банки й небанківські фінансово-кредитні установи.

2. Гроші та їх функції. Грошова маса та її аґреґати.

3. Зміст, цілі, методи та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. Операції на відкритому ринку, зміна облікової ставки і норми резервування.

4. Класична (монетаристська) і кейнсіанська теорії попиту на гроші. Моделі пропозиції грошей.

5. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку.

6. Прямі та опосередковані засоби грошово-кредитної політики. Передавальний механізм та ефективність монетарної політики.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)