АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сукупна пропозиція та її моделі

Читайте также:
 1. Авторегресійні моделі прогнозування
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Б) ринковій моделі.
 4. Економіко-математичний аналіз моделі продуктивності праці
 5. Закон попиту і пропозиції – закон, згідно з яким пропозиція формує
 6. Запуск Simulink та послідовність створення нової моделі
 7. Змішана” соціально-економічна система: закономірності формування, елементи, моделі
 8. Інструменти, моделі, прилади, таблиці, технічні засоби навчання на уроках математики у початкових класах.
 9. Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу
 10. Класична (монетаристська) і кейнсіанська теорії попиту на гроші. Моделі пропозиції грошей
 11. Коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі.
 12. Концепції та моделі ринкової економіки

 

AS (aggregate supply)сукупна пропозиція – вартість вироблених в країні товарів і послуг, які виробники мають бажання продати в даний період.

 

Сукупну пропозицію можна розглядати як синонім національного продукту. Тому вона буде залежати від розмірів затрат, від змін на ринках праці, капіталу, землі та інших природних ресурсів, від змін в технології і відповідно продуктивності. Зв’язок між рівнем цін та обсягом сукупної пропозиції залежить від тривалості періоду, протягом якого взаємодіють сукупний попит і сукупна пропозиція, ціни і витрати у виробництві. Обсяг сукупного випуску визначається кількістю капіталу, праці та їхньою спільною продуктивністю.

Підвищення рівня цін стимулює підприємства виробляти і пропонувати більший обсяг товарів та послуг. Зниження рівня цін зумовлює зменшення обсягів виробництва. Це означає, що між рівнем цін і обсягом національного виробництва (сукупною пропозицією) існує пряма залежність, а крива сукупної пропозиції має додатний нахил.

AS як і національний продукт можна визначити як суму доданих вартостей усіх видів діяльності.

 

, (5)

 

де S – величина продажу;

B – величина купівлі.

Особливістю сукупної пропозиції є те, що її реакція на зміну цін повільніша ніж сукупного попиту. Тому сукупну пропозицію розглядають в довгостроковому періоді, коли ціни на фактори виробництва (в тому числі і номінальна заробітна плата) реагують досить відчутно на зміни рівня цін, і в короткостроковому періоді, в продовж якого ціни на фактори виробництва (і насамперед номінальна заробітна плата) залишаються незмінними навіть за умови зміни загального рівня цін. В довгостроковому періоді наймані працівники отримують повну інформацію стосовно зміни рівня цін і усвідомлюють зміну рівня своєї реальної заробітної плати. А тому нові трудові контракти підписуються на нових умовах, які відображаються в змінах рівня номінальної заробітної плати.

Крива сукупної пропозиції характеризує взаємо зв’язок між реальним обсягом продукту, якій компанії мають бажання продати, і загальним рівнем цін. Загальний рівень цін включає в себе ціни на кінцеву продукцію і послуги та ціни на фактори виробництва. В тому випадку, коли ціни на фактори виробництва змінюються одночасно з цінами на кінцеву продукцію, виробники залишаються байдужими до зміни цін і обсяг їх виробництва буде змінюватися під впливом нагромадження або зміни технології. В цій ситуації крива сукупної пропозиції буде мати вертикальний вигляд, а обсяг реального національного продукту дорівнюватиме природному рівню реального обсягу

виробництва (рис. 5.2).

Ціни на фактори виробництва і на кінцеву продукцію можуть змінюватися одночасно, тому що багато факторів виробництва є кінцевою продукцією. Паливо, станки, устаткування – це кінцева продукція, і одночасно, вони є факторами виробництва. Основним компонентом виробничих затрат є заробітна плата, яку отримують робітники і службовці, і потім обмінюють на кінцеву продукцію. Якщо ціни на товари і послуги зростають, а номінальна заробітна плата залишається незмінною, то рівень життя падає. Підприємці, щоб не втратити кваліфіковану робочу силу, будуть підвищувати номінальну заробітну плату. Для того, щоб ціни на кінцеву продукцію і ціни на фактори виробництва врівноважилися, потрібен час. Тому пряма вертикальна лінія сукупної пропозиції представляє ситуацію в довгостроковому періоді і називається довгостроковою кривою сукупної пропозиції (рис. 5.2).

 

 

 


Рис. 5.2. Крива сукупної пропозиції у випадку одночасної зміни цін на фактори виробництва і на кінцеву продукцію

В короткостроковому періоді, доки ціни на товари виробництва не вирівнялись з цінами на кінцеву продукцію, підприємці можуть отримувати додатковий прибуток і збільшувати обсяги виробництва, які будуть залежати від зміни цін. При цьому крива сукупної пропозиції буде підніматися вгору зліва на право і буде називатися короткостроковою кривою сукупної пропозиції (рис. 5.3).

 
 

 


Рис. 5.3.Короткострокова крива сукупної пропозиції

Тривалість короткострокового періоду визначається часом, протягом якого ціни на фактори виробництва вирівнюються з цінами на кінцеву продукцію. По-перше, це залежить, від тривалості контрактів, які зобов’язують продавати і купувати за фіксованими цінами. Основну долю таких контрактів складають трудові угоди, які укладаються на строк від одного до трьох років. По-друге, від кількості запасів сировини і матеріалів у виробників. По-третє, від того наскільки ціни контролюються урядом. По-четверте, від інертності цінової політики великих компаній, які не поспішають підвищувати ціни у відповідь на різкий стрибок попиту. По-п¢яте, від досконалості інформації. Наприклад, не всі виробники сприймають підвищення цін на їх продукцію як загальне зростання цін в результаті сукупного попиту.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)