АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест до теми 1.1

1. Який із перерахованих факторів розвитку підприємницької діяльності є вирішальним?

а) соціально-економічна стабільність держави;

б) приватна власність;

в) розвинута інфраструктура торгівлі.

2. Роль малого підприємництва для держави полягає в:

а) формуванні конкурентного ринкового середовища;

б) соціально-економічній стабільності суспільства;

в) стимулювання розвитку регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

3. Підприємництво виконує наступні функції:

а) новаторська;

б) екологічна;

в) міжнародна.

4. Процес підприємництва - це

а) діяльність держави по захисту інтересів підприємців;

б) етапи створення і розвитку власної ідеї;

в) підтримання конкурентного середовища в країні.

5. Роль малого торговельного підприємництва для споживача:

а) збільшення зайнятості населення;

б) розбиття крупних партій товарів на дрібні;

в) створення позитивних вражень для людей.

6. Роль малого торговельного підприємництва для країни:

а) формування валового національного продукту;

б) збільшення кількості різних видів магазинів;

в) визначний статус у суспільстві.

7. Роль малого бізнесу в торгівлі визначається:

а) формуванням ринкової кон'юнктури в країні;

б) робота на масового споживача на регіональному рівні;

в) інтеграція та поглинання дрібних партнерів.

8. До мотивів заняття підприємництвом відноситься:

а) мати більше часу для заняття улюбленою справою;

б) можливість підвищити свій соціальний статус;

в) соціальний захист.

9. Який чинник не відноситься до факторів вибору підприємцем торгівельної справи?

а) порівняно невеликі початкові капіталовкладення;

б) висока прибутковість торгівельного підприємництва;

в) зниження рівня безробіття.

10. До можливості як до фактору впливу на рішення стати підприємцем відноситься:

а) професійна підготовка;

б) вплив національної культури;

в) незадоволення попереднім статусом в житті.

 

Практичне завдання до теми 1.1.

В таблиці 1.1 наведені дані про розвиток малого підприємництва в Україні в 2006-2011 роках.

Таблиця 1.1 - Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні в 2006-2011 роках

 
Кількість суб’єктів господарювання (од. на 10 тис.наявного населення)
підприємства
фізичні особи-підприємці
Кількість найманих працівників, тис.осіб
Усього
підприємства
фізичні особи-підприємці
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млрд.грн.
Усього 4202,4
підприємства
фізичні особи-підприємці 119,1 230,4 211,2

 На підставі наведених даних про діяльність суб'єктів господарювання фізичних осіб-підприємців (ФОП) необхідно проаналізувати розвиток цієї організаційно-правової форми підприємництва, для чого:

- розрахувати питому вагу показників діяльності ФОП в загальноукраїнських показниках;

- темпи росту показників ФОП до попереднього року;

- темпи росту показників ФОП до базового року.

Зробити висновки щодо розвитку торговельного підприємництва в Україні.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)