АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Конкуренція як основна умова розвитку торговельного підприємництва

Читайте также:
 1. II. Основная часть
 2. II. Основная часть
 3. Аналіз та оцінка рівня економічного розвитку регіонів України
 4. Аналіз та оцінка рівня соціального розвитку регіонів України
 5. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва
 6. Аналіз туристичного ринку та прогнозування його розвитку
 7. Анатомо-структурні зміни рослин в умовах засолення
 8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 9. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 10. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 11. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 12. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Конкурентоспроможність малого бізнесу формується в процесі конкуренції між підприємцями. Конкуренція змушує підприємців до ефективної діяльності, використання прогресивних технологій, вдосконалення якісних характеристик товарів і послуг, поліпшення організації виробництва і управління, зниження витрат, формування конкурентних переваг.

Інститут конкуренції визначає основні параметри ринкового господарства, спрямованість розвитку виробництва і ринкових стосунків, дозволяє усувати серйозні порушення усіх економічних пропорцій, сприяє раціональному використанню ресурсів для випуску продукції, передбачає, що діяльність підприємців на всіх стадіях виробництва має бути прогресивною і оптимальною, розподіляє справедливо доходи учасників ринку. Головне в конкуренції те, що вигода дістається тому підприємцеві, який досяг кращих результатів в своїй діяльності. На рисунку 1.7 показані переваги розвиненого інституту конкуренції як для економіки в цілому, так і для основних суб'єктів ринку.


Рисунок 1.7 - Переваги конкуренції

Інститут конкуренції - це сукупність економіко-правових норм, що визначає і регулює поведінку господарських суб'єктів, орієнтованих на максимізацію їх особистої вигоди, та державних заходів, спрямованих на недопущення монополізму в країні. Економіко-правові норми - міжнародні і національні правила у сфері регулювання і стимулювання конкуренції, що відповідає потребам глобалізації господарської діяльності підприємств і модернізації національної економіки. Правила, що утворюють зміст інституту конкуренції, мають бути об'єктивними і єдиними для усіх учасників, вони повинні забезпечувати добросовісне протікання конкуренції.

Конкуренція в економіці не завжди є добросовісною. Невиконання правил (неправомірні методи, зловживання домінуючим положенням) дозволяє отримувати одному із суб’єктів господарювання конкурентні переваги у вигляді зменшення або збільшення ціни реалізації. Тому держава повинна створювати і застосовувати заходи у сфері порушення правил конкуренції у вигляді економічних санкцій до порушника через діяльність Антимонопольного комітету України. Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» він виконує такі завдання:· здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігає, виявляє і припиняє порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

· контролює концентрацію, узгоджує дії суб'єктів господарювання та регулює ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;

· сприяє розвитку добросовісної конкуренції;

· здійснює методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

· здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

До особливостей розвитку інституту конкуренції в українській економіці необхідно віднести: низький рівень підприємницької активності; розширення опортуністичної поведінки суб'єктів на ринку - використання протиріч в нормативних документах, що дозволяють їх інтерпретувати у власних інтересах, ігнорування формальних правил, застосування неформальних правил, які носять противоправний характер; посилення негативної дії природних монополій, яке обумовлене їх ціною і тарифною політикою; посилення впливу міжнародних корпорацій на розвиток конкурентних стосунків в країні.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)