АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Регуляторна державна політика в сфері торговельного підприємництва

Читайте также:
 1. Аналіз інших нормативно-правовими актів в сфері інформатизації та шляхи для її удосконалення.
 2. Антициклічна політика уряду
 3. Асортиментна політика і товарна марка
 4. Біологічний та геологічний кругообіг речовин у біосфері
 5. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 6. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 7. Виконавчо-розпорядчі суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки.
 8. Геополітика та сучасне геополітичне становище України.
 9. Глава 18 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
 10. Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ
 11. Громадський контроль у сфері трудового права
 12. Демографічна політика держав

Важливе значення в здійсненні державного регулювання підприємницької діяльності має Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р., який визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності — це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Принципами державної регуляторної політики є:

- доцільність — обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- ефективність — забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованість — забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- передбачуваність — послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

- прозорість та врахування громадської думки — відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.Єдиною державною регуляторною політикою у сфері підприємництва визнається діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність. Вона здійснюється шляхом упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Пріоритетами держави усфері регуляторної політикиє:

здійснення ефективного контролю держави за безумовним дотриманням посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог національного законодавства задля недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

підтримка єдиного правового поля та забезпечення прозорих умов у сферах дозвільної системи та ліцензування;

спрощення діючої системи державної реєстрації суб’єктів господарювання;

фінансування витрат на здійснення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики при формуванні бюджетних пропозицій центральних органів виконавчої влади;

збільшення фінансування відповідних заходів з місцевих бюджетів у рамках регіональних програм розвитку малого підприємництва.

Державну регуляторну політику у сфері внутрішньої торгівлі здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, органи регіонального управління, органи місцевого управління та державної адміністрації. Метою державного регулювання у сфері внутрішньої торгівлі є:

розвиток торгової і виробничо-торгової діяльності;

створення умов для розвитку конкуренції;

розробка й реалізація регіональних програм розвитку торгівлі в межах відповідної території;

‡агрузка...

застосування єдиного порядку організації і здійснення торгової і виробничо-торгової діяльності;

створення умов для якнайповнішого задоволення потреб споживачів в товарах належної якості і за прийнятними цінами;

забезпечення постійного насичення торгової мережі соціальне значимими товарами;

сприяння залученню у товарооборот споживчих товарів місцевих товаровиробників;

забезпечення цінової стабільності на ринках споживчих соціально значимих товарів шляхом здійснення товарних інтервенцій в роздрібну торгову мережу;

забезпечення дотримання прав і законних інтересів суб'єктів торгової діяльності;

надання на конкурсних засадах суб’єктам торговельної діяльності земельних ділянок під будівництво відповідно до генеральних планів-схем забудови міст та інших населених пунктів з визначенням спеціалізації торговельних об’єктів та закладів ресторанного господарства.

Координацію діяльності органів виконавчої влади покладено на Державну службу України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (Держпідприємництво). Таку роботу на місцях виконують управління представництв у регіонах Державної служби.

Основними завданнями представництв Держпідприємництва є:

Ø реалізація та контроль за виконанням державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади;

Ø реалізація та контроль за виконанням державної політики у сфері розвитку підприємництва, ліцензування та реєстрації підприємницької діяльності;

Ø координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів із згаданих питань;

Ø сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні, системи його консультативної та інформаційної підтримки;

Ø координація системи підготовки і перепідготовки кадрів у сфері регуляторної політики для місцевих органів виконавчої влади.

Управління регіональних представництв Держ-підприємництва України:

Ø проводять аналіз розпоряджень місцевих органів виконавчої влади та готують пропозиції щодо їх доцільності;

Ø надають інформацію щодо виконання місцевими органами виконавчої влади заходів щодо державної регуляторної політики, здійснюють методологічне забезпечення;

Ø аналізують та узагальнюють звітність місцевих органів виконавчої влади по реалізації заходів державної регуляторної політики у сфері підприємництва, реєстрації та ліцензування;

Ø здійснюють контроль за додержанням законодавства та порядку видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій, державної реєстрації суб’єктів підприємництва органами, що виконують ці функції та суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії;

Ø ведуть Єдиний ліцензійний реєстр у регіоні;

Ø сприяють формуванню комплексної системи державної реєстрації та громадської підтримки і розвитку підприємництва;

Ø аналізують практику застосування законодавства з питань підприємницької діяльності та готують пропозиції щодо його вдосконалення;

Ø здійснюють методичну допомогу в розробці регіональних програм підтримки малого підприємництва та аналізує хід їх виконання;

Ø вживають заходів щодо захисту в межах своїх повноважень прав та інтересів суб’єктів підприємництва;

Ø сприяють формуванню позитивної думки громадськості щодо підприємництва.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)