АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи торговельного підприємництва

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. Антикорупційні принципи
 3. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 4. Бюджетна система та принципи міжбюджетних відносин
 5. Вибори, виборче право, принципи виборчого права України
 6. Головні принципи регіональної політики.
 7. Державна підтримка торговельного підприємництва
 8. До теми: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 9. Допомоги та загальні принципи її надання
 10. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання та використання економічних законів
 11. Етапи розвитку торговельного підприємництва
 12. Завдання і принципи організації служби маркетингу

Торговельна діяльність в Україні здійснюється як на основі базових принципів підприємництва, так і принципів специфічних для торговельної діяльності.

Базові принципи підприємницької діяльності проголошені Господарським кодексом України в статті 44. До них відносяться:

1. Вільний вибір видів підприємницької діяльності.

2. Залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян, комерційний розрахунок та власний комерційний ризик.3. Самостійне формування програм діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства.

4. Вільний найм працівників.

5. Залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежене законодавством.

6. Вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством.

7. Самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.

Для забезпечення виконання базових принципів підприємництва і нормального розвитку торгівлі держава забезпечує:

- вільний розвиток підприємництва та конкуренції;

- забезпечення рівною мірою захисту прав і законних інтересів покупців (споживачів), суб’єктів торговельної діяльності і держави;

- дотримання рівності прав суб’єктів господарювання на здійснення торговельної діяльності;

- забезпечення дотримання встановлених законодавством вимог до рівня обслуговування покупців (споживачів);

- налагодження стабільних та оптимальних господарських зв’язків суб’єктів торговельної діяльності із постачальниками товарів на основі довгострокових договорів поставки;

- дотримання нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність;

- державна підтримка соціально значущої торговельної діяльності;

- державна підтримка торгівлі у сільській місцевості;

- не допущення неправомірного втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів торговельної діяльності.

Суб’єктам торговельної діяльності гарантується підтримка вільного і рівного підприємництва, самостійність і свобода вибору організаційно-правових форм господарювання та видів торговельної діяльності, характеру відносин з іншими суб’єктами ринку, формування структури асортименту торговельних підприємств, методів продажу товарів та форм обслуговування покупців тощо.Права і обов’язки сторін у торгівлі визначає та регламентує договір купівлі-продажу. Усі спори, які виникають у зв’язку із укладенням і виконанням договорів у сфері торгівлі, вирішуються відповідно до законодавства.

До специфічних принципів торговельного підприємництва відносяться:

1. Організаційно-господарська незалежність - самостійність і свобода вибору суб'єктами господарювання організаційно-правових форм і видів торгової діяльності, характеру стосунків з іншими суб'єктами ринку, спеціалізації і асортиментного профілю торгових підприємств, методів обслуговування покупців.

2. Відкритість - доступність торгових послуг для усіх категорій споживачів, пріоритетний розгляд їх інтересів, уникнення дискримінації покупців.

3. Цивілізованість - високий рівень торгового обслуговування.

4. Самоокупність - повернення суб'єктами господарювання витрат в процесі торгової діяльності, запобігання банкрутству і фінансовій недієздатності підприємств.

5. Конкурентоспроможність суб'єктів господарювання - ефективне функціонування в умовах конкурентного середовища і конкурентної боротьби за умови не порушення антимонопольного законодавства.

6. Регульованість - відповідне реагування торгової сфери на вплив координуючих і коригуючих зовнішніх чинників через систему правових, науково-технічних, інвестиційних, інших механізмів державного регулювання;

7. Матеріальна і фінансова відповідальність контрагентів за виконанням узятих обов'язків.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.22 сек.)