АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Глосарій

Читайте также:
 1. Введение
 2. До теми 11. Суспільство та його філософський аналіз
 3. Додаткова література
 4. Загальні методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт
 5. Розділ V НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ВИБОРИ, РЕФЕРЕНДУМ)
 6. Слова, абзаци, параграфи
 7. Словники
 8. СЛОВНИКИ
 9. Соціокультурні передумови виникнення культурології
 10. Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері торгівлі
 11. Тематика доповідей та рефератів

Бізнес-консалтинг – це набуття спеціалізованого досвіду, методології, техніки поведінки, професійних навичок, які допомагають клієнту покращити фінансово-економічний стан підприємства.

Бізнес-план – це офіційний документ, який в точній, зрозумілій та доступній формі описує процес створення та реалізації комерційної ідеї її власником з точки зору збуту, виробництва, обліку і фінансів.

Виставка – це показ (експонування) товарів (послуг), що освоєні чи визначені до виробництва, з метою ознайомлення з ними потенційних покупців і/чи споживачів.

Внутрішня торгівля – торгівля на внутрішньому ринку країни товарами вітчизняного виробництва або імпортованими.

Девелопмент– це будь-яка підприємницька діяльність, пов'язана із створенням, реконструкцією або зміною існуючої будівлі або земельної ділянки, що призводить до збільшення їх вартості.

Дрібнооптова партія – одне або декілька пакувань товарів виробника, з визначеною кількістю одиниць відповідного товару в кожному і призначених для подальшого роздрібного продажу або виробничого споживання.

Дрібнооптова торгівля – різновид оптової торгівлі, що охоплює купівлю-продаж товарів дрібнооптовими партіями з наданням покупцям обмеженого кола послуг.

Дрібнороздрібна торгівля – різновид роздрібної торгівлі, що охоплює купівлю-продаж обмеженого асортименту товарів кінцевому споживачу та надання йому найпростіших послуг.

Кейтеринг– ресторан за спеціальними замовленнями забезпечує замовнику приготування і доставку готової продукції ресторанного господарства в зазначене місце.

Корпоративне підприємство– підприємство утворене, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Логістичний сервіс – це особлива область сфери сервісу, предметно і функціонально спеціалізована на наданні послуг, пов'язаних з формуванням і організацією руху потоків.

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата (суб’єкта, якому видана ліцензія) на ведення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови дотримання ліцензійних умов.Місія– це чітко сформульовані сенс існування організації, її призначення, філософія бізнесу.

Об'єднання підприємств– господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств (юридичних осіб) з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Оптова торгівля – вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, що охоплює купівлю-продаж товарів партіями з метою подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торговельну ланку або для виробничого споживання іншими оптовими покупцями та надання пов’язаних з цим торговельних послуг.

Підприємства з іноземними інвестиціями – це господарюючий суб'єкт - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, незалежно від форми власності, - створений у відповідності з вимогами законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого (за його наявності) становить не менше 10 відсотків.

Приватне підприємство – підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Процес підприємництва – це діяльність підприємця, яка включає в себе всі етапи створення і розвитку власної ідеї, починаючи від її пошуку і закінчуючи комерційним втіленням її в життя.

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин.

Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг.

‡агрузка...

Торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарного обігу, пов’язаний з доведенням товарів від виробників до споживачів, купівлею-продажем товарів, наданням у процесі цього послуг.

Торговельне підприємництво – ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик, з метою одержання прибутку діяльність юридичних та фізичних осіб з купівлі та продажу товарів безпосередньо кінцевим споживачам, або з купівлі та продажу товарів оптовим покупцям, зайнятим у сфері виробництва і роздрібної торгівлі, та з наданням послуг у процесі доведення товарів від виробників до споживачів.

Торговельно-посередницька діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних операцій, пов’язаних із купівлею-продажем товарів та встановленням комерційних зв’язків від імені, або за дорученням третьої сторони.

Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб’єктів господарювання щодо надавання послуг для задоволення потреб споживачів у харчуванні з організовуванням дозвілля або без нього.

Ринок – це торговельний об’єкт, створений суб’єктом торговельної діяльності на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, де здійснюється купівля-продаж товарів і надаються послуги покупцям за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.

Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг.

Споживчі товари – будь-які речі, не обмежені для купівлі-продажу, які використовуються у сфері споживання для задоволення особистих, сімейних або інших потреб кінцевих споживачів.

Стратегія – являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений найкращим способом виконати її місію і домогтися стійких конкурентних переваг за допомогою взаємодії всіх ресурсів.

Стратегічний господарський підрозділ (бізнес-одиниця) - це напрямок або низка суміжних напрямків діяльності організації, самостійний ринково орієнтований господарський підрозділ, який може виступати повноцінним конкурентом на своєму сегменті ринку, має своє коло постачальників, споживачів і конкурентів.

Стратегічне планування – послідовність дій і рішень, які вживають вищим керівництвом, для розробки конкретних стратегій, що забезпечують досягнення загальних цілей організації.

Суб’єкт торговельного підприємництва – зареєстрована в установленому порядку юридична або фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність в галузі торгівлі на постійній основі для одержання прибутку і укладає в процесі цієї діяльності договори від свого імені, на свій ризик і під свою майнову відповідальність.

Суб'єкт підприємницької діяльностіфізична особа-підприємець- громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення

Торговельний об’єкт – майновий комплекс, який займає окрему капітальну споруду або розміщується в спеціально призначеному та обладнаному для торгівлі приміщенні іншої капітальної або некапітальної споруди.

Торговельне підприємство – головна організаційна ланка, самостійний суб’єкт господарювання у торгівлі з правами юридичної особи, який забезпечує доведення товарів від виробників до споживачів.

Товарна інтервенція – організований продаж товарів на внутрішньому ринку країни у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України з метою стабілізації пропозиції і ліквідації товарного дефіциту.

Торговельна політика – сукупність організаційних, правових, економічних та інших заходів, які здійснюються органами державної влади спільно із недержавними органами управління у сфері торгівлі, громадськими організаціями і суб’єктами господарювання для реалізації мети і принципів, встановлених цим та іншими Законами, які регулюють торговельну діяльність.

Торговий патент – державне свідоцтво, що засвідчує право суб’єкта господарювання чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися роздрібною, оптовою, дрібнооптовою торгівлею, торговельно-виробничою діяльністю.

Унітарне підприємство– створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Франчайзинг– організація бізнесу, при якій власник торгової марки, торгового імені або авторського права на виробничу систему (франчайзер) дозволяє іншій фірмі (франчайзі) їх використання за умови виконання певних умов.

Цілі організації – цей конкретний стан окремих характеристик організації, досягнення яких є для неї бажаним і на досягнення яких спрямована її діяльність.

Ярмарок – це економічна виставка зразків товарів широкого споживання і/або обладнання, яка діє у встановлені терміни впродовж обмеженого періоду в одному і тому ж місті і на якому експонентам дозволяється представляти зразки своєї продукції для укладення торгових угод в національному і міжнародному масштабах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)