АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок та етапи розробки підприємницької стратегії, узгодження з іншими видами стратегії підприємства

Читайте также:
 1. II. Порядок обращения за получением социального обслуживания
 2. II. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан
 3. II. Порядок подготовки, защиты и оценки квалификационной работы
 4. IV. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных стипендий
 5. IV. Порядок оказания услуг(выполнения работ)
 6. IV. Порядок представления на конкурс
 7. V. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ.
 8. VIII. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
 9. X. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
 10. XIII. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
 11. Адм-ый и досудебный порядок обжалования актов действия бездействия налогов органов
 12. Административно-территориальное устройство Омской области и порядок его изменения

Стратегічне планування передбачає розробку стратегії розвитку підприємства, тобто детального комплексного плану, призначеного для здійснення місії підприємства і досягнення його мети. Процес розробки та реалізації стратегії складається зі взаємопов’язаних управлінських завдань (рисунок 1.10):


Рисунок 1.10 - Етапи розробки підприємницької стратегії

 

Визначення місії організації. Місія - це чітко сформульовані сенс існування організації, її призначення, філософія бізнесу. Місія як філософія включає цінності, морально-етичні норми і принципи, відповідно до яких організація має намір здійснювати свою діяльність. Призначення визначає дії, які організація має намір здійснювати. Сенс існування організації розкриває причину її появи і відмінність цієї організації від їй подібних. У місії організації відбивається її унікальність і значущість для різних суб'єктів ринку. До обов'язкових елементів місії відносяться:

· основні напрями діяльності (ринки, технології);

· позиція по відношенню до зовнішнього середовища (принципи роботи, обмеження функціонування);

· культура організації (правила і традиції, імідж).

Формулювання місії компанії повинне відбивати передбачення компанії і напрям її розвитку на найближчі десять-двадцять років.

Цілі підприємства. Цілі відбивають місію розвитку підприємства і розробляються на тривалу перспективу. Існує типова схема ранжирування цілей, що виражаються шляхом формулювання загальних напрямів діяльності компанії:

- забезпечення максимальної рентабельності, що визначаються наступними показниками: обсяг продажів, рівень і норма прибутку, темпи щорічного приросту обсягу продажів і прибутку, сума виплаченої заробітної плати, рівень якості обслуговування і так далі;

- забезпечення стійкості положення фірми за наступними напрямами: потенціал конкурентоспроможності (зниження витрат, проектування нових ринків), інвестиційна політика (розміри капіталовкладень і їх напрям), кадрова політика (забезпечення трудовими ресурсами, їх підготовка і оплата і так далі), вирішення соціальних питань;

- розробка нових напрямів розвитку, нових видів діяльності фірми, що припускає: розробку структурної політики, включаючи диверсифікацію виробництва, вертикальну інтеграцію, придбання і злиття, розвиток інформаційних систем.Оцінка і аналіз зовнішнього середовища.Зовнішнє середовище - це сукупність активних господарюючих суб'єктів, економічних, громадських і природних умов, національних і міждержавних інституційних структур і інших зовнішніх умов і чинників, що діють в оточенні підприємства і впливають на різні сфери його діяльності.

Зовнішнє середовище підрозділяють на:

- мікросередовище - середовище прямого впливу на підприємство, яку створюють постачальники, споживачі продукції (послуг) підприємства, торгові і маркетингові посередники, конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи, страхові компанії;

- макросередовище, що впливає на підприємство і його мікросередовище. Воно включає природне, демографічне, науково-технічне, економічне екологічне, політичне і міжнародне середовище. Підприємство повинне обмежувати негативні дії зовнішніх чинників, що найбільш істотно впливають на результати його діяльності або, навпаки більш повно використати сприятливі можливості.

Традиційно оцінюються наступні чинники зовнішнього середовища організації :

· економічні: рівень інфляції, ставки кредитування, стабільність валюти, зростання/падіння рівня доходів населення;

· політико-правові: державна політика, рівень податків, митне законодавство, трудове законодавство;

· соціально-демографічні: склад населення і динаміка його зміни, наявність громадських організацій, тенденція зміни суспільної свідомості;

· технологічні: науково-технічний прогрес, тенденції в змінах технологій;

· ринкові: наявність і рівень попиту, рівень конкуренції, слабкі і сильні сторони конкурентів і т. д.;

· культурно-географічні: особливості споживання товарів на різних територіях, віддаленість територій, з якими працює організація, і т. д.

Дослідження сильних і слабких сторін організації (SWOT- аналіз).Оцінка внутрішнього середовища організації здійснюється для визначення сильних і слабких сторін і зазвичай проводиться за наступними напрямами:

‡агрузка...

· маркетинг і збут: оцінюються споживачі організації, рівень їх обслуговування товарами і послугами, вироблюваними організацією(якість, ціни, сервіс і т. д.);

· фінанси: оцінюються фінансові показники діяльності з метою виявлення ресурсів розвитку;

· виробництво: завантаженість потужностей, їх зношеність, технічний рівень, якість процесів виробництва;

· кадри: наявність необхідних фахівців, рівень компетенції, плинність кадрів;

· організація: загальний імідж організації, доля на ринку, конкурентне положення.

Одним з найбільш зручних і дієвих методів зіставлення і аналізу даних для вибору альтернатив існування організації є метод SWOT-аналізу, або матриця можливостей і загроз зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін підприємства. Суть методу полягає в зіставленні даних про зовнішнє і внутрішнє середовище фірми за допомогою спеціальної матриці. Перший квадрант показує, чи може фірма використати сприятливу ситуацію на ринку для свого розвитку, чи досить у неї ресурсів. Другий - описує, чи є у фірми можливість пристосовуватися до ринкових умов, або як вона може, використовуючи свої сильні сторони(компетенції і навички) протистояти загрозам зовнішнього середовища. Третій квадрант носить назву "Що змінити"? і показує, чи можна, використовуючи можливості середовища, компенсувати свої слабкості. Нарешті, четвертий квадрант є списком стратегічних загроз і відповідає на питання: що заважає підприємству розвиватися і досягати цілей, виявлених в квадранті I. В результаті SWOT- аналізу отримують системний опис ситуації.

Аналіз стратегічних альтернатив. Украй рідко зустрічаються ситуації, коли у організації є всього один шлях досягнення мети або одна стратегія. Завжди існують альтернативи. Після проведення аналізу і формулювання цілей керівники повинні визначити різні варіанти розподілу ресурсів для отримання оптимального результату.

Приведемо два найбільш відомі варіанти стратегій :

а) конкурентні стратегії за М. Портером:

· лідерство за витратами або встановлення нижчої ціни шляхом мінімізації витрат;

· диференціація або спроба диференціювати свою продукцію відносно конкурента;

· фокусування або стратегія ринкової ніші;

б) стратегії за Ф. Котлером:

· інтенсивне зростання;

· зростання за рахунок інтеграції (вертикальною і горизонтальною);

· диверсифікація.

Вибір певної стратегії. Керівники організації на закінчення повинні вибрати одну із стратегій, яка якнайкраще :

· вплине на фінансовий результат;

· не суперечитиме існуючим принципам організації;

· буде прийнята працівниками організації;

· буде підтримана відповідними ресурсами в необхідному об'ємі.

Основою усього процесу стратегічного планування є прогнозування стану середовища діяльності організації. Прогнозування - визначення динаміки показників і процесів, що відбуваються в середовищі діяльності організації, на майбутні періоди з урахуванням їх взаємозв'язків і взаємовпливу. Компанії змушені це робити тому, що в циклічному процесі немає початку. А значить, не можна точно визначити, з чого слід починати розробку стратегічного плану - з аналізу або постановки цілей. Щоб визначити мету, потрібні результати аналізу, щоб провести аналіз, необхідні орієнтири по цілям. Єдиний спосіб розірвати це замкнуте коло - використовувати поетапний підхід до розробки стратегічного плану компанії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)