АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Місце і роль торговельного підприємництва в економічній системі і соціальній сфері держави

Читайте также:
 1. POS - це скорочення від point of sales (місце продажу).
 2. А. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
 3. Аналіз інших нормативно-правовими актів в сфері інформатизації та шляхи для її удосконалення.
 4. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
 5. АРХІВИ ТА АРХІВНА СПРАВА ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917-1920 РР.)
 6. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 7. Безспірне списання коштів місцевих бюджетів для відшкодування шкоди, заподіяної фізичним та юридичним особам
 8. Біологічний та геологічний кругообіг речовин у біосфері
 9. Боротьба за воз’эднання Украънської козацької держави (1663-1676рр.)
 10. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.
 11. В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
 12. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Розвиток торгівлі є важливою передумовою забезпечення сприятливого економічного та соціального клімату будь-якої держави. Важливим завданням сучасного торговельного бізнесу є задоволення потреб населення. Торгівля – це з’єднуюча ланка між виробниками та споживачами продукції, яка підтримує баланс між попитом і пропозицією. Крім того, вона відіграє суттєву роль як у формуванні економічного потенціалу, так і в забезпеченні потреб людини у високоякісних товарах і послугах. На важливості торговельної сфери наголошують і представники наукових кіл, і органи державної влади.

Важливою передумовою успішного виконання торгівлею соціальних та економічних функцій є створення сучасної інфраструктури не тільки в роздрібній, а й в оптовій ланці, яка повинна забезпечити ефективне доведення товарів від виробників до роздрібних торговців, а через них – до споживачів, і сприяти більш повному задоволенню їхніх потреб.

Сучасна інфраструктура торгівлі включає підприємства великого, середнього і малого бізнесу, які відіграють різноманітну роль в економіці країни, доповнюючи один одного (рис.1.2).

 

 


Рисунок 1.2 - Роль великого, середнього і малого бізнесу в економіці держави

 

До торговельних підприємств великого бізнесу відносяться міжнародні та загальноукраїнські роздрібні мережеві оператори, великі логістичні центри та оптові бази. Середній бізнес в сфері торгівлі представлений великими універсальними магазинами, торговельними центрами та місцевими оптовими базами. Мале торговельне підприємництво - це невеликі крамниці, приватні підприємці, котрі мають торговельні місця на ринках або орендують площі в торговельних центрах.

Наявність всіх видів підприємств вносить різноманітність в соціально-економічне життя суспільства, стимулює розвиток конкуренції в торгівлі. Запровадження великими торговельними компаніями нової техніки, організації і технології підвищує ефективність торгівлі, стимулює покращення обслуговування покупців. Малі підприємства достатньо швидко займають ринкові "ніші", в яких не зацікавлений великий бізнес, що в значній мірі допомагає подолати стагнаційні явища в економічній системі країни. Політика держави у підтримці малого бізнесу полягає в збалансуванні інтересів держави та бізнесу, створенні оптимальних умов для підприємницької діяльності та збільшення конкурентоздатності малого підприємництва.Торговельне підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність в сфері торгівлі та обслуговуючій торгівлю інфраструктурі, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) в певній організаційно-правовій формі з метою задоволення потреб споживачів в товарах і послугах та одержання прибутку.

Значення торговельного підприємництва для економіки країни:

ü торгівля – одна з галузей формування валового національного продукту,

ü джерело надходжень до бюджетів різних рівнів (особливо до місцевого бюджету),

ü концентрація пропозиції в одному місці, надання споживачам великої кількості різноманітних товарів та послуг,

ü підвищення загальної культури населення,

ü провідна галузь збільшення зайнятості населення,

ü обличчя міст і країни в цілому.

Значення торговельного підприємництва для підприємця:

ü власний бізнес, підприємець як власник,

ü можливість заробляти на життя,

ü улюблена робота – спілкування з людьми,

ü визначний статус в суспільстві,

ü незалежність в прийнятті рішень.

Значення торговельного підприємництва для виробництва:

ü розбити крупні партії на дрібні,

ü джерело інформації.

Значення торговельного підприємництва для споживача:

ü укладання угоди в найбільш комфортних умовах,

ü зручність місця розташування,

ü контроль якості товарів, стандарти товарів – стандарти якості життя,

ü позитивні враження людей, галузь для розваг (shopping).

Класифікаційні ознаки торговельного підприємництва:

І. За організаційно-правовими формами: фізична особа-підприємець, юридична особа: приватне підприємство, господарське товариство, кооператив та інші.

ІI. За економічним призначенням: індивідуальне, серійне, масове.

‡агрузка...

ІІI. За видами економічної діяльності: оптова торгівля, посередництво, роздрібна торгівля, побутове обслуговування, ресторанне господарство, надання послуг.

IV. За масштабами торговельного підприємництва: окреме підприємство, мережа підприємств.

V. За ступенем спеціалізації: спеціалізовані, універсальні, змішані.

VІ. За специфічними формами торговельного підприємництва: товарні біржі, торговельні бази, торговельні агентства, торгові дома, ресторани, кафе, інші.

VII. За обсягами обороту та розміром персоналу: малі, середні, великі.

У більшості країн світу малими вважають підприємства, які відповідають певним ознакам:

якісним - підприємство є незалежним, ним керують власники або співвласники, його діяльність має переважно локальний характер і не може суттєво впливати на ціни та обсяги продажів на певному ринку;

кількісним - законодавчо встановленим критеріям щодо обсягів товарообороту, кількості найманих працівників або інших критеріїв.

У ринковій економіці мале торговельне підприємництво виконує цілу низку життєво важливих функцій:

- малі підприємства відіграють особливу роль у розвитку торгівлі, сфери послуг, громадського харчування на місцевому рівні;

- сприяють формуванню конкуренції та протистоять монополістичним тенденціям з боку торговельних мереж;

- сприяють вирішенню проблеми зайнятості та самозайнятості;

- задовольняють специфічні потреби споживачів, формують індивідуальний попит;

- формують базу для становлення середніх та великих підприємств у майбутньому;

- пом'якшують наслідки економічних криз.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)