АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оцінка та істина

Читайте также:
 1. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 2. Благо й істина в етиці
 3. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 4. Види і оцінка дебіторської заборгованості
 5. Відбір та оцінка персоналу
 6. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики
 7. Заняття 1. Оцінка впливу небезпечних речовин, що забруднили
 8. ЗО. Оцінка і прогноз екологічного впливу виробництва на
 9. Істина і правда
 10. Лекція 3. Поняття та визначення фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Оцінка і оздоровлення повітряного середовища
 11. Необоротні матеріальні активи, їх класифікація та оцінка
 12. Оцінка виробничо-фінансового левериджу

Із цінностями тісно пов'язані оцінки, які виявляють себе у таких типових випадках:

1) оцінка як співвідношення речі з потребами людини. У такому разі оцінювання постає як пізнання речі щодо її здатності задовольнити потреби людини. Наприклад, пер­вісна людина пізнала і оцінила їстівні рослини, сучасна людина оцінила зручність їзди на авто. Це пізнання-оцінювання відкриває для суб'єкта цінність певної речі чи явища. Оцінити за таких умов означає визнати феномен як цінність, надати йому значення цінності;

2) оцінка як підведення під норму, правило, закон. На­приклад, суддя оцінює вчинок, підводячи його під закон, екс­перт оцінює технічний витвір чи бізнесовий проект, підводячи його під технічні норми чи норми ризику. За такої ситуації оцінка виявляє себе як акт пізнання щодо відповідності вчин­ку чи творіння людини нормі. Як і в першому випадку, під­ведення під норму є конституюванням, визнанням цінності;

3) оцінка як вибір з поміж двох і більше цінностей. У цьому разі йдеться не про визнання (пізнання) цінності (таке визнання здійснено раніше), а про вибір між уже ви­знаними цінностями.

У двох перших випадках оцінка постає як акт консти­туювання цінностей особою чи суспільством, у третьому — як акт їх співвіднесення, ранжування. Але в кожному разі цінність існує для суб'єкта лише через оцінку, в акті оцін­ки чи виборі.

Правильна оцінка має ґрунтуватись на знанні, істині. Лікар перед тим, як приписати ліки хворому, досліджує його стан. Суддя перед винесенням вироку вивчає обста­вини проступку, технічний експерт перед оцінкою дослі­джує стан технічного об'єкта. Сама оцінка може бути пра­вильною або не правильною. Необхідною передумовою пра­вильної оцінки є істинне знання як предмету дослідження, так і норм, законів, ліків тощо. Оцінка при цьому є співвід­несенням, узгодженням двох істин — істинного знання про предмет (стан хворого, обставини проступку, якість техніч­ного виробу) та істинного значення ліків, законів, техніч­них норм тощо.

Істина також є оцінкою, насамперед оцінкою знання на відповідність певним стандартам. Це означає, що оцінка передбачає істину, а істина — оцінку, які є взаємопов'яза­ними.

Теорія цінностей (аксіологія)

Запитання. Завдання1. У чому виявляється особливість предмета аксіології як філософ­ської дисципліни?

2. У чому полягають особливості сприйняття цінностей із об'єкти­вістських і суб'єктивістських позицій?

3. Які чинники зумовлюють складність класифікації цінностей?

4. Завдяки чому цінності виконують об'єднуючу функцію в сус­пільстві?

5. Охарактеризуйте основні функції цінностей.

6. Доведіть, що цінність існує для суб'єкта в акті оцінки.

7. Чому істина є оцінкою?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)