АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хронічні піодермії

Читайте также:
 1. Акціонізм (хепенінг, перформанс, рольова гра)
 2. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 3. Алкоголь і материнство.
 4. Амідо і нітросполуки
 5. Ацетон, бензин
 6. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 7. В.М. Лич, В.В. Гончаров, В.Д. Скиценко,
 8. Види взаємодії
 9. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища
 10. Військової служби
 11. Вікова періодизація за періодами навчання (соціальний принцип)
 12. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.

1 Хронічна глибока виразково-вегетуюча піодермія – причина: піококи, типова локалізація: волосиста частина голови, руки, лобок, великі складки, гомілки. Хвороба починається з пустул, які зливаються і утворюють синьо-червоні, мякі бляшки з чіткими межами, на їх поверхні зявляються виразки, потім розростання з кірочками, при натискуванні з вогнища виділяється гнійно-кровяниста рідина. Вогнища всередині загоюються рубчиками, а по краям ростуть. Перебіг тривалий: місяці і роки, зперіодами загострення і ремісій.

 

 

 

2 Гангренозна піодермія – причина невідома, характерно вузлуваті фурункулоподібні елементи, швидкий розпад тканин, виразкування, гнійно-кровянисті з неприємним запахом виділення, кірочки, рубці, Перебіг тривалий, рецидивуючий.

 

 

 

3 Шанкриформна піодермія – типова локалізація: геніталії, губи, характерно утворення виразок 1-2 см в діаметрі без суб’єктивних відчуттів, перебіг 2-3 тижні, загоюється рубчиком або зникає безслідно.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)