АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Потреби, як рушійна сила економіки. Поняття “благо”, “товар”, “послуга”, їх сутність та форми

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Сутність і види соціальних змін.
 3. I. Формирование глобального инновационного общества
 4. I. Формирование системы военной психологии в России.
 5. II. Поняття соціального процесу.
 6. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 7. IV этап – формирование галактик
 8. VIII. Формирование и структура характера
 9. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 10. А.О.Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки
 11. Аграрная политика царизма в Казахстане в конце XIX-начале ХХ вв. Переселение русских, украинских крестьян. Начало формирования многонационального состава населения Казахстана.
 12. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини

Економічні потреби відображають відношення соціальних суб’єктів (людина, колектив, суспільство) до можливого споживання вартостей, опосередкованих економічними формами у життєвих благах, як стимул до споживання.

Характер походження потреб досить складний, але в їх основі лежать дві визначальні причини. Перша має фізіологічний характер, тому що людина, як жива істота, потребує певних умов і засобів існування. Друга є результатом суспільних умов.

Потреби характеризують лише можливість споживання. Величезна роль потреб полягає у тому, що вони спонукають людей до дії. Тобто, потреба – внутрішній спонукаючий стимул, мотив, котрий відображає відносини з приводу виробництва, розподілу, споживання, обміну. Виробництво забезпечує різноманітні блага, які становлять необхідні умови життя і розвитку людського суспільства. Інакше кажучи, блага, створені в процесі виробництва, утворюють різноманітні потреби.

Блага – матеріальні речі та послуги, які використовуються для задоволення потреб людини.

Кожна людина для задоволення своїх різнобічних потреб використовує природні та економічні блага. Але існує проблема обмеженості економічних благ стосовно потреб. Це зумовлено тим, що обмежується рівень розвитку виробництва, матеріальних ресурсів.

Економічне благо можна використовувати для задоволення кількох потреб, водночас економічна потреба може бути задоволена за рахунок благ. Цінність блага визначається інтенсивністю потреби та наявною кількістю блага, здатного задовольнити цю потребу.

Максимально ефективно задовольнити власні потреби можна, раціонально використовуючи свої бюджетні можливості та наявні ресурси.

Коли блага споживаються виробником або передаються іншим суб’єктам без будь – якого еквівалента вони є натуральними продуктами, а коли реалізуються на ринку – стають товаром.

Товаром стає той продукт праці або благо, які призначені не для власного споживання. Тобто, він має бути суспільним благом. Якщо продукт праці чи благо не продані і за них у процесі обігу не отримано певного еквіваленту, то вони суспільству не потрібні, і товаром не можуть бути. Отже, товар – це продукт праці або певне благо, що здатні задовольнити певні потреби людини і призначені для обміну( купівлі та продажу).Послуги поділяються на особисті і комерційні. Особисті послуги задовольняють потреби споживача безпосередньо. Такі послуги отримуються від лікаря, вчителя, адвоката, перукаря та ін. Послуги комерційного призначення є невід’ємною частиною сучасного виробництва. До них відносяться інформаційне забезпечення і послуги банків, транспорту, торгівлі, страхування тощо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)