АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Щаблі розвитку суспільства

Читайте также:
 1. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 4. БУДІВЛЯ СУСПІЛЬСТВА.
 5. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 6. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 7. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 8. Види правотворчості громадянського суспільства
 9. Визначення тенденції розвитку.
 10. Визначте соціальну структуру суспільства – 15 б.
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 12. Висвітлить класичний етап в розвитку соціології – 15 б.
Тип цивілізації Тип формації Тип культури
Локальні Цивілізації Первісна Формація Архаїчна Культура
Аграрна Цивілізація Рабовласництво, Феодалізм Традиціоналістська Патріархальна
Індустріальна Цивілізація Капіталізм Соціалізм Масова, елітарна і демократична
Інформаційне Суспільство ? Аудіовізуальна Поліморфна
Єдина світова Цивілізація ? Єдина світова культура

Цивілізаційна типологія історії може бути представлена 4 позиціями:

 1. Ототожнення з культурою (Хотингтон „Конфликт цивіліза-цій, фактично протиставляє культури)
 2. Цивілізація–це ступень в розвитку культури (М.Данилевський, П.Сорокин)
 3. Певна ступень розвитку суспільства (після варварства)- Морган, Енгельс, або навпаки: розквіт цивілізації ведедо гибелі культури (Гуссерль, Бердяєв, Хайдеггер).
 4. Ступень розвитку региону або этносу (цивілізація- життя за по правилами, а культура - життя за моральними нормами. ( терорі я локальних цивілізацій Тойнби, Шнепглер.)

Моя концепція полягає в тому, що цивілізація – це найбільш узагальнена характеристика суспільства, яка видбіває його видносини з природою. Кожна цивілізація видбіває технології, засіб виробництва та уклад життя на базі геоклиматичних особливостей природного середовища, системних характеристик, до яких відносится певній тип формації в поєднані с певним типом культури в ії етнонаціональних і психологичних особливостях. Цивілізація - є синтезом, узагальнений «портрет», до якого входять універсальні, типологічні й самобутні, унікальні черти кожного суспільства (країни). Таким чином, кажної ступені цивілізації відповідає свій тип формації ( або кілька типів) и свій тип культури (також у варіаціях). При цьому, формація відлунає інституалізовані форми життедіятельності й суспільних видносин, «скелет» спільного зданія (К.Маркс), а зміст життя суспільства задається типом культуры, якій поєднує себе дієвий , ціностно – нормативний та інова­цийний компоненты. Формація включає : домінуючий спосіб виробництва, стратифікаційну пираміду, політичну систему й ідеологію. Культуравключає: систему ідеалів, ціностей, норм, технології як образци та стандарти діятельності й моделі мислення, поведенки (менталитет), а також досягнення— пам’ятки культури, яки передаються наступним поколінням. Таким чином, цивілізація, формація, культура- це ні окремі, а доповнюючи одне одну характеристики соціальной системи. При такому підході с зберегається універсальність і варіативність історії, единство в багатоманітні.Сучасна Україна - це індустріальне суспільство на його злеті,яке вже начало переходити до наступної ступені. Україна знаходиться в стадії системної трансформації але воне має суттеві пережитки традиціоналізму в культурі, родинному колі управлінні та суспільній свідомості.

Ще одним викликом для зберігання цілісності і стабільності соціальних систем є ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: вичерпання ресурсів, екологічна криза, запобігання війн і збройних конфліктів. Швидкість змін у соціальному житті набагато випереджає зміни в суспільній і індивідуальній свідомості. («Футуршок» ,Тоффлер ,1974).

У глобальних світових масштабах також спостерігається криза : структурна, ресурсна, екологічна. Не вирішивши ці проблеми, - людство не врятується.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)