АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якому є все і він єдиний, є найвищою межею — остільки йому нічого не протистоїть,

Читайте также:
  1. В якому штаті США стрілка компасу показує не на північ, а на схід?
  2. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
  3. Відбиваючі границі здіймаються на ПдЗ. В якому напрямку від пункту збудження слід розташувати сейсмічні коси для реєстрації відбитих хвиль в першій зоні Френеля?
  4. Формули Бейеса дозволяють переоцінювати ймовірності гіпотез після того, як становиться відомим результат випробування, в якому з’являється подія А.

остільки з ним у той же час збігається мінімум. Максимум, будучи абсолютним, впливає

в дійсності на все можливе і, не маючи сам ніяких обмежень, обмежує все. Цей абсолютний

максимум - Бог, він не має людських рис, а є загальною філософською категорією -

абсолютом. Він містить у собі все, він є розвитком усього тому, що сам є всюди. У

знаменитому творі «Про вчене незнання» М. Кузанський пояснює, що якщо відсторонити

Бога від творінь, то залишиться небуття, ніщо. Внаслідок пізнавальної діяльності людина

приходить до висновку, що існує нескінченна недосяжна єдність, в якій всі протилежності

збігаються, і вона дізнається, що нескінченність недосяжна. Збіг абсолютних максимуму і

мінімуму Кузанський ілюструє за допомогою геометрії: нескінченна мінімальна кривизна

збігається з нескінченно максимальною прямизною.

Звертаючись до проблеми людини, Кузанський не відділяє її від світу, вони єдині.

Як у кожній частині людини відображується вона вся, так у кожній речі відображується весь

Всесвіт. Але як у голові людини найбільшим є відображення її ж самої, так і в цілому в

людині - відображення Всесвіту, який досягає повної досконалості в ній як найвищій межі

розвитку природи. Саме людська природа найбільш повно відображує Всесвіт, тому що має

глибокі емоційно-вольові основи і є психологічно первинною щодо дискурсивного

мислення. Релігійна віра трактується як форма єднання людини з Богом, як канал, через який

Бог впливає на пізнавальні здібності людини, оздоровлює і вдосконалює їх

Ідеалом для Кузанського є людина мисляча, творча, активна. Адже Христос

приходить у світ не тільки для врятування людини, але й для того, щоб вказати людині на її

могутність, велич, здатність до досягнення нескінченності. Людська сутність і є Христос. Він

- не боголюдина, а людино-бог — є загальним поняттям людства. Оскільки сутність людини

втілено в Христа - вона нескінченна; оскільки цю сутність обмежено в кожному окремому

індивіді - людина має кінець. Отже, людина — кінцево-нескінченна істота. Людина не

стільки творіння, скільки творець; саме в цьому проявляється уподібнення людини Богу.

Мета життя полягає в пізнанні, духовному освоєнні світу. Ці роздуми знаменитий художникА. Дюрер підсумував так: «Бажання багато знати і через це досягнути сутності всіх речей

міститься в нас від природи».__

75. Натурфілософія епохи відродження. Космологічне вчення Д. Бруно.

Боротьба за істину в епоху Відродження мала значення інтелектуального і

морального подвигу, тому що створена нова картина світу протистояла теології та

схоластичній традиції. У зв'язку з розвитком виробництва і науки філософія знову

повернулася до вивчення природи. Винайдення книгодрукування, компаса, пороху, доменно-

металургійного процесу, зацікавленість в астрономії, фізиці, анатомії, фізіології; розвиток

експериментального природознавства - все це розширювало людський світогляд, зміцнювало

владу людини над природою.

Ідеї М. Кузанського поглибив Джордано Бруно (1548-1600 pp.). Вихідна теза його

філософії - єдність і нескінченність світу, його нестворюваність і незнищуваність. На

цьому базуються космологічні уявлення, в яких Дж. Бруно відкрито пориває з

теоцентричною концепцією побудови світу. На його думку, Земля рухається навколо своєї

осі та навколо Сонця і в той же час є піщинкою в безмежному просторі. Земля може бути

центром Космосу, тому що у Всесвіті взагалі немає ні центру, ні межі. Поняття «верх» і

«низ» та їм подібні може бути застосовано до окремих, обмежених систем, але не до Космо-

су, вічного і нескінченного. У праці «Про причину, початок і єдине» Бог у Дж. Бруно —

синонім природи, яка розуміється не як сукупність речей матеріального світу, а як

необхідний закон руху та розвитку світу. Головне завдання філософії і науки -

проникнення в глибини матеріального світу, встановлення за зовнішнім калейдоскопом

речей і явищ внутрішніх закономірностей. Дж. Бруно стверджує, що не тільки природа —

це «Бог у речах», але й Бог не існує, немислимий без «речей», без тілесного, матеріального

світу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)