АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Французької революції виявилися невідповідними її високим ідеалам: замість свободи,

Читайте также:
 1. Випишіть, тих військових діячів УНР, із чиїм ім’ям пов’язують опір окупації України військами більшовицької Росії в останні роки Української революції.
 2. Діяльність національних партій в період буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. в Росії.
 3. Економічна думка на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
 4. ЗАВЕРШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, її НАСЛІДКИ ТА УРОКИ
 5. Науково-технічної революції
 6. Новітні макроекономічні показники: індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації економіки
 7. Політичний рух в Україні в період національно-демократичної революції 1917-1920 років.
 8. ПОЧАТОК І ОСНОВНІ ПОДІЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ВІЙНИ У 1648-1653 PP.
 9. Причини, характер і рушійні сили української революції під проводом Б.Х.
 10. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції (М.Грушевський, І.Стешенко, С.Русова)
 11. Світове господарство на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Рівності та братерства прийшли насильство, війна, руйнування. Отже, в історії панує

Сваволя; теорія й історія протилежні одна одній; в історії панує сліпа необхідність, перед

Якою індивіди зі своїми цілями безсилі. Об'єктивно необхідний закономірний історичний

Зв'язок Шеллінг уявляє як поступове здійснення «одкровення абсолюта», що пізніше

Приводить його до «філософії міфології і одкровення».

Шеллінг проводить аналогію між природою і людським світом, яка полягає в тому,

Що основа дійсності проявляється в єдності несвідомого і свідомого. Природа творить

Несвідомо, але в продуктах творчості ми бачимо сліди розуму, і це проявляється в законах

Природи, в спрямованості до вищого, до людини. Людський світ, навпаки, творить свідомо,

Але з цього виникає те, чого ніхто не задумував, тобто знову несвідоме. «Органом» або

Інструментом перевірки належності свідомого і несвідомого одне одному служить

Філософія мистецтва. Художник творить свідомо, але його в результатах творчості більше,

Ніж він у неї вклав; і це пояснюється лише тим, що в мистецтві проявляється те незмінне

Ідентичне, що не може прийти ні до якої свідомості «Ідентичне» Шеллінг використовує для

Позначення дійсності взагалі. Ідентичність означає, що як у свідомості та історії, так і в

Природі ми зустрічаємося з тією ж основою світу і тією ж його будовою, які можна

Виразити в поняттях «причина самого себе» і «самостворення».

Шеллінг говорить про природу як живу, свідченням цього є спрямованість до

Вищого і до людини, а також той факт, що спрямовуючою дійсністю є організм, а не

Нежива природа. Отже, він розуміє природу не матеріалістично, але разом з тим вважає її

Незалежною від свідомості. Шеллінг прагне врівноважити суб'єктивне й об'єктивне,

Ідеальне і реальне, кінцеве і нескінченне. Переважає все ж ідеальний момент, оскільки

Абсолютне розуміється як те, що усвідомлює себе в людському пізнанні.

• Таким чином, у вченні Шгллінга стверджується тотожність суб'єкта і об'єкта,Тобто полярних факторів — «суб'єктивного», або пізнавального, і «об'єктивного»

Принципів. У формі суб'єкта або історії переважає суб'єктивний принцип, а в об'єкті або

Природі - об'єктивний. Тому в природі ми пізнаємо структури розуму, а в сфері

Суб'єктивності вбачаємо її об'єктивізацію. Абсолютний суб'єкт, пов'язаний у Фіхте з

Індивідуальним «Я», в системі Шеллінга перетворюється на божественне начало світу, аб-

Солютну тотожність суб'єкта й об'єкта. Вирішуючи завдання, як з цієї початкової


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)