АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ознайомтеся з уривком виступу рецензента дисертації. Які мовні кліше використані у рецензії?

Читайте также:
 1. Архітектоніка (будова) виступу
 2. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 3. Випишіть мовні кліше, наявні у відгуках і рецензіях. Поміркуйте, чи правомірно вжиті ті чи ті мовні формули. При потребі, замініть іншими мовними одницями.
 4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
 5. Коефіцієнти переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови великої рогатої худоби
 6. Культура наукової доповіді і наукового виступу
 7. Мовні засоби наукового тексту
 8. Мовні кліше для написання рецензії
 9. Мовні кліше для написання рецензії
 10. Мовні норми
 11. Мовні норми й культура мови
 12. Національна та літературна мова. Мовні норми

Актуалізація у навчальних програмах з української мови і літератури текстоцентричного підходу, уведення у шкільну філологічну підготовку елементів лінгвістичного аналізу тексту посилює увагу дослідників до вивчення індивідуального мовного стилю письменників. На часі дослідження і мови педагогічних творів. Отже, дослідження Ольги Вегери, присвячене жанрово-стильовому аспекту педагогічного дискурсу директора Сахнівської середньої школи на Черкащині Олександра Антоновича Захаренка, є, по суті, новаторським.

Представлене на розгляд дослідження ґрунтується на методологічному опрацюванні сучасних положень як вітчизняного, так і зарубіжного мовознавства. У цілому коректно виокреслений понятійний апарат. Змістове наповнення вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків спрямоване на досягнення відповідної мети.

Проведена експертиза виконаних завдань переконливо доводить, що автору вдалося розглянути теоретичні засади дослідження: сутність і специфіку понять "українська лінгвостилістика", "мова художньої літератури" "індивідуальний стиль", „мовна особистість”, "текст", "дискурс", "педагогічний дискурс". Ґрунтуючись на працях відомого педагога, а також на лінгвостилістичних студіях, авторка презентує мовний портрет О.Захаренка.

Цікавими і слушними є пояснення молодої дослідниці стосовно творчої манери педагога, аналіз художньо-зображальних засобів у педагогічних текстах, індивідуально-авторських власних назв.

Представлені авторкою висновки відповідають на поставлені на початку роботи завдання.

Водночас дипломна робота не позбавлена певних дискусійних моментів: наукова робота значно б виграла, якби автор у вступі, формулюючи актуальність і ступінь дослідженості проблеми, чітко окреслив термінологічне коло, яким оперує, визначаючи понятійний апарат;

- з метою розкриття мовної особистості О.Захаренка бажано було б детальніше розглянути текстотворчі особливості діалогу;

- у роботі є трапляються стилістичні огріхи, що іноді порушують органіку наукового стилю дисертації.

Однак, ці зауваження в більшості є дискусійними. Дипломна робота О.Вегери є самостійним, оригінальним дослідженням з актуальної мовної проблеми, відповідає вимогам, що висуваються до дипломних робіт і заслуговує високої оцінки.

 

Модуль 5

Культура усного наукового мовлення


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)