АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задачі. 3. Точка масою, рівної m, рухається прямолінійно; на неї діє сила, пропорційна часу (коефіцієнт пропорційності дорівнює k

Читайте также:
 1. ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ.
 2. Задачі.
 3. Задачі.
 4. Задачі.
 5. Задачі.
 6. Задачі.
 7. Задачі.
 8. Постановка крайової задачі.
 9. Розв’язати генетичні задачі.
 10. Ситуаційні задачі.
 11. Теоретико-методичні основи визначення змісту курсу математики початкових класів: арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал, величини, текстові задачі.

1. y′ + 2xy=x

2. y′=

3. Точка масою, рівної m, рухається прямолінійно; на неї діє сила, пропорційна часу (коефіцієнт пропорційності дорівнює k ), що пройшов від моменту, коли швидкість рівнялася нулю. Крім того, на точку діє сила опору середовища, пропорційне швидкості (коефіцієнт пропорційності дорівнює k). Знайти залежність від часу.

4. Знайти лінію, у якої початкова ордината будь-якої дотичної на дві одиниці масштабу менше абсциси точки торкання.

5.

6.

7.

8.

Задачі для самостійної роботи.

Знайти загальні рішення рівнянь.

1. 2ydx+(y - 6x)dy=0

2. (1+x ) y′ - 2xy= (1+x )

3. y′+y=cos x

4. 2ydx+ (y - 6x) dy=0

5. y′=

6. x(y′ - y)=(1+x²)

Знайти приватні рішення диференціальних рівнянь, що задовольняють даним початковим умовам.

7. y′ - ytg x=sec x; y| =0

8. xy′ - =x; y| =0

9. t (1+t²) dx=(x+xt² - t²) dt; x|

10. xy′+y =0;

11. Знайти лінію, у якої площа прямокутника, побудованого на абсцисі будь-якої точки й початковій ординаті дотичної в цій точці, є величина постійна (= ).

12. Знайти лінію, для якої площа трикутника, утвореного віссю абсцис, дотичної й радіус-вектором точки торкання, постійна (= ).

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)