АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Означення диференціального рівняння і розв’язку

Читайте также:
 1. А) Означення множини. Операції над множинами
 2. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 3. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 4. Відносна частота. Статистичне означення ймовірності.
 5. Геометрична інтерпретація, диференціального рівняння першого порядку.
 6. Геометричне означення ймовірності
 7. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 8. Грошовий обіг та його закони. Рівняння грошової та товарної мас (рівняння Ірвена Фішера). Грошові агрегати.
 9. Диференціальне рівняння кривої, яка в кожній точці має задану дотичну
 10. Диференціальні рівняння вищих порядків
 11. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ МЕТОД ЗНИЖЕННЯ ПОРЯДКУ
 12. Диференціальні рівняння другого порядку

Лекція №1.Означення диференціального рівняння і розв’язку. Задача Коші. Теорема існування та єдиності розв’язку задачі Коші

Означення диференціального рівняння і розв’язку.

Означення. Вираз виду F( , )=0 де – незалежна змінна, а – незалежна функція від цієї змінної, - похідні цієї функції, називається диференціальним рівнянняму звичайних похідних.

По порядку найвищої похідної визначається порядок рівняння.

Означення.Функція визначена на довільній множині, називається рішенням рівняння на даній множині, якщо при підстановці функції в рівняння воно звертається у вірну тотожність.

Приклад.y′= y=kx, k=const


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)