АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад. Найпростіша класична теорія охолодження Землі приводить до рівняння

Читайте также:
  1. Наприклад.
  2. Приклад.
  3. Приклад.
  4. Приклад.
  5. Приклад.
  6. Приклад.
  7. Приклад.
  8. Приклад.
  9. Приклад. Зміна нумерації сторінок після передмови.

Найпростіша класична теорія охолодження Землі приводить до рівняння

, ,

- температура плавлення гірських порід,

- температура поверхні.

Розв’язок

Градієнт функції при дорівнює

Підставляючи сюди відомі значення геотермічного градієнту

- коефіцієнт температуропровідності базальтів і гранітів отримаємо для тривалості процесу охолодження значення років.

З відкриттям радіоактивного розпаду схема змінилась, рівняння прийняло вид

, , де

А – щільність теплових джерел. При цьому отримуємо рівним у 2 мільярди років. Дивіться більш докладніше [5].


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)