АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні способи зниження порядку рівняння

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 3. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 4. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 5. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 6. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 7. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 8. В биологическом смысле регенерация представляет собой приспособительный процесс, выработанный в ходе эволюции и присущий всему живому.
 9. Види, способи і типи правового регулювання
 10. Визначники другого порядку. Системи лінійних рівнянь з двома невідомими
 11. Виклад суті згаданого способу почнемо з визначника ІІ-го порядку.
 12. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення

1)Розглянемо рівняння F(x, )=0 . Тоді заміна z= понижає порядок рівняння на k одиниць. Перевірити самостійно.

2) Розглянемо рівняння F(y,y′,…y )=0.

Заміна z(y)=y′ (y′′=y z (y)=zz , y′′′= , …) знижує порядок рівняння на одиницю.

3) Однорідне рівняння F(x, y, y′,…y )=0, тобто рівняння у якого функція F(x, y, y′,…y ) задовольняє умові: для довільного k F(x,ky,ky′,…,ky )= F(x,y,y′,…y ), дер порядок однорідності. Розглянемо однорідне рівняння F(x, y, y′,…y )=0, тоді заміна y= , де z(x) невідома функція, знижує порядок рівняння на одиницю.

 

 

Практичне заняття №5. Рівняння п-го порядка. Способи зниження порядка

Необхідні відомості:1. Означення рівняння п-го порядка та його розв’язку. Задача Коші.

2. Методи зниження порядка.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)