АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальний випадок лінійного рівняння

Читайте также:
 1. Визначте загальний смисл тексту, виділіть його смислові частини, ключові слова, терміни, морфологічні і синтаксичні засоби.
 2. Випадок плоскої кривої
 3. Дискретний випадок
 4. Добові норми продовольства, яке закладається на пункти управління та сховища на випадок виникнення НС у перерахунку на одну людину на добу
 5. Епідемія — масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
 6. Загальний вигляд рішення лінійного неоднорідного рівняння.
 7. Загальний інтеграл диференціального рівняння (2.2) має вигляд
 8. Загальний купівельний засіб.
 9. Загальний обсяг – 54 год.
 10. Загальний огляд віртуальної машини Java
 11. Загальний огляд рівня команд машини Pentium II

В розглянутому рівнянні φ не входить в Хі і права частина дорівнювала 0.

Розглянемо рівняння

де Yі містить х12,…,хп,φ. Будемо шукати сімейство розв’язків у вигляді неявної функції w(x1,…,xn,φ)=c.

Згідно з диференціювання неявної функції підставивши в рівняння отримаємо котре має вид розглянутий вище.

В силу довільних змінні х1,…,хп можуть мати будь-які значення і останнє рівняння має тотожно виконуватись відносно х1,…,хп,φ. Якщо w знайдено, то рівняння w(х1,…,хп,φ)=0 визначає φ.

Приклад.

Розглянемо w(x,y,φ)=c. Відносно w рівняння прийме вигляд

.

Тоді, з попереднього приклада маємо w(x,y,φ)= , де F – довільна функція. Рівність визначає φ(x,y).

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)