АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівняння в повних диференціалах

Читайте также:
 1. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 2. Геометрична інтерпретація, диференціального рівняння першого порядку.
 3. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 4. Грошовий обіг та його закони. Рівняння грошової та товарної мас (рівняння Ірвена Фішера). Грошові агрегати.
 5. Диференціальне рівняння кривої, яка в кожній точці має задану дотичну
 6. Диференціальні рівняння вищих порядків
 7. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ МЕТОД ЗНИЖЕННЯ ПОРЯДКУ
 8. Диференціальні рівняння другого порядку
 9. Диференціальні рівняння з відокремленими змінними
 10. Диференціальні рівняння з відокремленими і відокремлюваними змінними
 11. Диференціальні рівняння першого порядку з
 12. Диференціальні рівняння, що допускають зниження порядку

Означення. Рівняння називають рівнянням в повних диференціалах, якщо ліва частина рівняння є повним диференціалом деякої функції.

Необхідною і достатньою умовою (згідно з курсом математичного аналізу) для того щоб вираз був повним диференціалом у деякій області є неперервність функції їх частинних похідних у цій області та виконання рівності .

Нехай рівняння в повних диференціалах, до його можна переписати у вигляді ( ), отже F(x,y)=c – загальне рішення рівняння.

Якщо рівність не виконується то може так статись, що існує (інтегруючий множник) для якого рівняння є рівнянням у повних диференціалах. Тоді розв’язок рівняння (що випливає з умови ). Зауважимо, що якщо вираз залежить тільки від однієї змінної х або у, то і можна шукати як таке,що залежить від тієї ж змінної:

(якщо залежить тільки від х ),

(якщо залежить тільки від у ).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)