АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Знаходження рішення неоднорідного лінійного рівняння з постійними коефіцієнтами для спеціальної правої частини

Читайте также:
 1. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 2. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 3. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 4. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 5. Вирішення алгебричних рівнянь графічним методом за допомогою Simulink
 6. Вирішення диференційних рівнянь символічній формі
 7. Вирішення систем алгебричних рівнянь у символічній формі
 8. Вирішення систем диференційних рівнянь у символічній формі
 9. ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ.
 10. Геометрична інтерпретація, диференціального рівняння першого порядку.
 11. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 12. Головними коефіцієнтами

Нижче розглянемо три випадки правої частини лінійного рівняння з постійними коефіцієнтами при яких розвязок рівняння має спеціальний вид. Отже, нехай маємо лінійне рівняння з постійними коефіцієнтами y + y +…+ y=f(x) ( - константи).

1. Нехай f(х)=Ps(x)= многочлен порядка .

a) Якщо a ≠0, то шукаємо у вигляді = = , де невідомі коефіцієнти які легко знайти якщо підставити у рівняння і прирівняти коефіцієнти при однакових степенях х в лівій і правій частинах.

б) Якщо a = a =…=a =0 і a ≠0, то шукаємо у вигляді = (спосіб знаходження той же що і в а ).

2. Нехай f(х)= (x).

a) Якщо р не буде коренем характеристичного рівняння , то шукаємо у вигляді = (де розшукується аналогічно 1).

б) Якщо р - корінь порядка характеристичного рівняння ,то = .

3. Нехай f(x)= ( ), де P (x), - відомі многочлени порядка не вище ( – найбільший порядок з двох).

а)Якщо не буде коренем характеристичного рівняння, то = , де М (x), - невизначені многочлени порядка S. Коефіцієнти многочленів М (x), знаходимо підставляючи у рівняння і прирівнюючи коефіцієнти при додатках в лівій і правій частинах.

б) Якщо - корінь порядка характеристичного рівняння, то = . Знаходження М (x) і аналогічно а).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)