АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

KCL М.М. 74.56

Читайте также:
  1. Посмотрите бухгалтерские записи документа «Регламентная операция» за февраль 2010 для операции «Закрытие счетов 20,23, 25, 26».

 

Властивості: кристали без кольору або білий кристалічний порошок солоного смаку, дуже добре розчинні у воді (1:3), нерозчинні у спирті.

 

Ідентичність:

1. натрій- йон: забарвлення полум’я в жовтий колір;

2. До розчину препарату додають 15% розчин K2CO3, нагрівають до кипіння, додають 4 мл розчину калію піроантимонату, знову доводять до кипіння, охолоджують у льодяній воді, при необхідності потирають стінки пробірки скляною паличкою, утворюється густий білий осад:

 

3. З метоксифенілоцтовою кислотою утворюється об’ємний білий кристалічний осад, що розчиняється у розчині аміаку:

 

4. Калій - йон визначається по забарвленню полум’я у фіолетовий колір.

5. Калій – йон - реакція з винно-кам’яною кислотою в присутності ацетату натрію, утворюється білий осад:

K+ + HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH = HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOK + H+

H+ + CH3COONa = NaCL + CH3COOH

6. Хлор – йон – утворення осаду із розчином срібла нітрату.

Кількісне визначення: 1. аргентометрія, метод Мора, титрований розчин срібла нітрат 0,1М, індикатор хромат калію, середовище нейтральне, s = 1:

NaCL + AgNO3 = AgCL + NaNO3

AgNO3 + K2CrO4 =Ag2CrO4 + 2KNO3

Титрування проводиться до появи цегляно-червоного забарвлення.

2. Метод Фольгарда, титрування по надлишку. До випробуваного розчину додають точний надлишок титрованого розчину срібла нітрату і далі титрують 0,1М розчином тіоцианату амонію в присутності заліза амонію сульфату. В точці еквівалентності утворюється червоне забарвлення:

NaCL + AgNO3 = AgCL + NaNO3

Титрування проводиться в середовищі нітратної кислоти для попередження утворення гідроокису заліза ІІІ червоно-бурого кольору, що заважає точному визначенню точки еквівалентності.

 

Основна функція натрію хлориду – забезпечення постійного осмотичного тиску крові. При дефіциті натрію хлориду в організмі він вводиться внутрішньовенно у вигляді 0,9% водного розчину, що називається ізотонічним. Крім того застосовують для ванн, обтирань, полоскань при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Калію хлорид застосовується при порушенні серцевого ритму, при гіпокаліємії, як правило всередину в таблетках ( аспаркам, панангін) та внутрішньовенно 4% розчини.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)