АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ідентифікація. 1.Реакція на вторинну аміногрупу після лужного гідролізу:

Читайте также:
  1. Ідентифікація.
  2. Ідентифікація.
  3. Ідентифікація.
  4. Ідентифікація.
  5. Ідентифікація.
  6. Хімічні властивості та ідентифікація.

1.Реакція на вторинну аміногрупу після лужного гідролізу:

При підкисленні випадає білий осад п-бутиламінобензойної кислоти, який розчиняється в надлишку кислоти хлористоводневої:

Під дією натрію нітриту випадає осад N-нітрозосполуки ціє кислоти:

2.Субстанція дає реакції на хлориди.

3. Нітрування дикаїну з подальшим утворенням калієвої солі ацинітроформи орто-хіноїдної будови криваво-червоного кольору:

 

2. Алкаліметрія за зв’язаною кислотою хлористоводневою, s = 1.

3. Аргентометрія за зв’язаною кислотою хлористоводневою, s = 1.

 

Зберігання.У добре укупореній тарі, що вберігає від дії світла.

 

Застосування.Місцевоанестезуючий засіб. Дикаїн за силою дії перевищує новокаїн, але більш токсичний: за кокаїн – у 2 рази і за новокаїн – у 10 разів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)