АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якісний і кількісний експрес-аналіз готових лікарських засобів

Читайте также:
  1. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
  2. Застосування технічних засобів.
  3. лікарських рослин
  4. Особливості методів аналізу органічних лікарських засобів.
  5. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку основних засобів.
  6. Охарактеризуйте основні форми вихідної інформації, періодичність формування та назвіть її користувачів з обліку основних засобів.
  7. Якісний аналіз небезпек
  8. Якісний аналіз небезпек
  9. Якісний та кількісний аналіз рівня ризику

 

Аналіз та ідентифікація лікарських речовин мають важливе значення
для охорони здоров'я. Метою аналізу є контроль готових ліків для встановлення вмісту діючих речовин, а також визначення чистоти препаратів.
Методи дослідження препаратів можуть бути розподілені на фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні. Вони описані в фармакопеї та спеціальних посібниках, присвячених аналізу лікарських засобів.

 

 

До фізичних методів аналізу лікарських засобів відносяться: визначення розчинності, прозорості, ступеню мутності ( для рідких лікарських засобів), визначення густини, температури топлення, температури затвердіння (димексид), кипіння, визначення вологості, в’язкості, зольності.

Визначення питомої в а г и або г у с т и н и (відношення ваги речовини при 20° до ваги такого, ж об'єму води при 20°) проводиться пікнометрами, ареометрами.

Визначення температури топлення проводиться прила­дами Рота або Тіле. При хімічно індивідуальних речовинах температура топлення є ідентичною з температурою застигання, проте для сумішок (наприклад, жирних масел) ці температури можуть відрізня­тися. Точкою застигання називаємо найвищу температуру, що залишає­ться деякий час постійною при переході рідини в твердий стан.

Визначення температури кипіння проводиться, за вимо­гами Ф VIII, методом перегонки, причому кінцевою температурою кипіння називаємо температуру, при якій в приймач перейшло 95% рідини (для су­мішей — кількість рідини, встановлена статтями Фармакопеї).

 

Тут слід виділити фармако-технологічні тести:

· для таблеток – час розпадання (фталазол);

· свічки – температура топлення, висота, діаметр ( це стосується і таблеток) - особливо при підозрі на фальсифікацію;

· температурні межі перегонки.

 

Фізико-хімічні методи поділяються на оптичні, електрохімічні, хроматографічні. До них відноситься визначення показника заломлення, оптичного обертання, абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій та видимій частині спектру, ІЧ- спектрофотометрія, газова хроматографія, рідинна хроматографія.

Визначення водневого показника (рН), тобто від'ємного логарифму з концентрації іонів оксонію, проводиться методом колориметрії (індикаторами) або потенціометрії. Це визначення має особливе значення при дослідженні розчинів лікарських засобів. РН-метрія дає важливу інформацію про ступінь чистоти (кислі, лужні продукти) (обов’язкова для розчинів для інфузій). 

Поляриметричне визначення полягає в вимірю­ванні величини кута обертання площини поляризації лікарських засобів. Вимірювання проводять поляриметрами та сахариметрами, обчислюючи

питоме обертання [а]20D, тобто обертання площини поляризації, викликане шаром речовини товщиною в 1 дм при перерахунку на умовний вміст 1 г речовини в 1 мл об'єму. Цей метод широко застосовується при аналізі цукрів, природної камфори і алкалоїдів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)