АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ідентифікація. 1. З розчином сульфату міді утворюється осад брудно-фіолетового кольору

Читайте также:
  1. Ідентифікація.
  2. Ідентифікація.
  3. Ідентифікація.
  4. Ідентифікація.
  5. Ідентифікація.
  6. Хімічні властивості та ідентифікація.

1. З розчином сульфату міді утворюється осад брудно-фіолетового кольору.

2. З розчином кобальту хлориду – осад бузкового кольору, що переходить у брудно-фіолетовий.

3. Плав темно-бурого кольору, відчувається запах сірководню (гетероциклічна сірка), який визначають за почорнінням паперу, змоченого розчином свинцю ацетату.

4. Лікарська речовина дає реакції на первинну ароматичну аміногрупу.

5. Натрієва сіль дає реакцію на катіон натрію.

Кількісне визначення.Нітритометрія або інші методи визначення сульфаніламідів.

Зберігання. У добре укупореній тарі, що вберігає від дії вологи та світла.

Застосування. При пневмонії, менінгіті, стафілококковому і стрептококковомусепсісі та інфекційних захворюваннях.

 

Сульфадимезин (Sulfadimezinum)

Sulfadimedine

Властивості.Білий або білий з жовтуватим відтінком кристалічний порошок без запаху. Практично нерозчинний у воді, ефірі, хлороформі, мало розчинний у спирті, легко розчинний у розведених мінеральних кислотах і лугах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)