АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алкалоїди – похідні бензолізохіноліну

Читайте также:
 1. Алкалоїди – похідні тропану
 2. Алкалоїди – похідні фенантренізохіноліну
 3. ВІТАМІНИ. ГОРМОНИ. АЛКАЛОЇДИ
 4. Дієсловo esse та похідні від нього
 5. Лікарські засоби – похідні амідів сульфанілової кислоти
 6. Лікарські засоби – похідні піразолу.
 7. Лікарські засоби – похідні піридину.
 8. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання
 9. Похідні піридину: ізоніазид, фтивазид.
 10. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн- бензоат натрію, теобромін, теофілін.
 11. Частинні похідні вищих порядків

Вперше виділений з опію.

 

Властивості: білий кристалічний порошок, помірно розчинний у воді, мало розчинний у96% спирті.

Ідентифікація:

1.За фізико-хімічними константами: УФ-спектроскопія.

2.За температурою топлення основи папаверину після осадження розчином аміаку.

3.Після нагрівання субстанції з оцтовим ангідридом та кислотою сульфатною розчин забарвлюється у жовтий колір з зеленою флуоресценцією.

4.Субстанція дає реакцію на хлориди.

5.З концентрованою азотною кислотою утворюється жовте забарвлення, що переходить у оранжеве при нагріванні ( реакцію проводять у порцеляновій чашці.)

6.З концентрованою сірчаною кислотою при нагріванні утворюється фіолетове забарвлення.

7.З реактивом Маркі спочатку утворюється червоне забарвлення, потім жовте і яскраво-оранжеве. Під дією бромної води та аміаку з’являється фіолетовий осад, який розчиняється у спирті і дає фіолетово-червоне забарвлення.

Кількісне визначення:

1.Алкаліметрія в суміші спирту та 0,01 М розчину кислоти хлористоводневої з потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності, s=1 (ДФУ).

2.Ацидиметрія в неводному середовищі, пряме титрування в присутності ацетату ртуті, s = 1.

3.Алкаліметрія у водно-спиртовому середовищі без використання хлороформу, бо папаверин дуже слабка основа, s = 1.

4.Спектрофотометрія (у лікарських формах).

Зберігання: у добре закупореній тарі що захищає від світла.

Застосування: спазмолітичний засіб.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)