АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фактори, що впливають на стабільність натрію гідрокарбонату у водних розчинах

Читайте также:
 1. Вплив на організм підводних занурень
 2. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів
 3. Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають.
 4. НАТРІЮ ЦИТРАТ лат. Натріum citricum
 5. ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ІД)
 6. Поняття валюти, конвертованість валют, валютний курс і фактори, що впливають на його формування.
 7. Порівняльна характеристика прісноводних найпростіших
 8. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн- бензоат натрію, теобромін, теофілін.
 9. Розріз відрізняється стійким і спокійним характером осадонагромадження в мілководно-морських і прісноводних умовах.
 10. Світове господарство і об'єктивні чинники впливають на його цілісність
 11. Серед договорів, які безпосередньо впливають на факт виникнення трудових правовідносин особливе місце займає контракт.
 12. Сполуки сульфуру: натрію тіосульфат.

 

 

До групи карбону (ІV група періодичної системи) належать п’ять елементів: карбон, силіций, германій, олово і свинець. Атоми елементів, що входять до цієї групи, мають на зовнішній електронній оболонці 4 електрони, відтак їх максимальна валентність дорівнює 4. Крім того, вони можуть утворювати 2-валентні сполуки, причому, чим вища атомна вага елементу, тим більш тривкі такі сполуки. Одночасно із збільшенням атомної ваги елементи набувають щораз виразніших металічних властивостей. Звичайно карбон і силіций відносять до неметалів, а решту елементів – до металів.

Сполуки германію не найшли застосування у лікарській справі, а сполуки олова в дуже незначній мірі.

Карбон знаходиться у природі як у вільному стані, так і у вигляді численних сполук. Сполуки карбону, так звані «органічні сполуки», ми розглянемо в наступних лекціях. До неорганічних сполук карбону відносять умовно вуглекислоту та її солі. При нагріванні органічних речовин (деревина,кістки, тощо) без доступу повітря одержують різні сорти вугілля, які характеризуються адсорбційною здатністю. Деякі види вугілля знайшли застосування як лікарські засоби.

Силіций – один із найпоширеніших у природі елементів – становить понад 25% доступної нам частини земної оболонки. Найважливішими його сполуками є кремнезем, силікати та алюмосилікати. До алюмосилікатів належить також і глина. Із сполук силіцию в аптечній практиці має скло ( склянки, ампули).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)