АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Zinci sulfas

Читайте также:
  1. Мagnesii sulfas

ZnSO4. 7H2O M.M. 287,54

Цинку сульфат здавна застосовується у медицині під назвою білий купорос на відміну від забарвлених мідного та залізного купоросу.

 

Отримують цинку сульфат з природної руди – цинкової обманки ZnS, яку випалюють. При цьому сульфід цинку перетворюється в оксид, який обробляють розведеною сірчаною кислотою:

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

Цинку сульфат це прозорі безколірні кристали або білий кристалічний порошок з металевим присмаком, без запаху, дуже легко розчинний у воді, повільно в гліцерині, не розчинний у спирті. На повітрі вивітрюється.

Ідентичність:

Ідентичність препарату визначається по катіону цинку Zn2+ та аніону SO42-:

· Характерною реакцією на Zn2+ є реакція з розчином сульфіду натрію, який в кислому середовищі осаджує із солей цинку ZnS білого кольору (відмінність від інших солей важких металів, які утворюють чорні осади):

ZnSO4 +Na2S = ZnS + Na2SO4

білий осад

 

· Реакція з розчином ферроціаніду калію – випадає кристалічний осад подвійної солі жовтуватого кольору, не розчинний в кислотах, але розчинний в лугах:

3ZnSO4 + 2K4[Fe(CN)6] = K2Zn3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4

· Аніон SO42- відкривається реакцією з розчином барію хлориду – випадає білий осад сульфату барію:

ZnSO4 +BaCL2 = BaSO4 + ZnCL2

 

Кількісне визначення:

1. Комплексонометрія, титрують 0,1М розчином едетату натрію в присутності аміачного буферного розчину (для підтримання сталим рН середовища), індикатор кислотний хром чорний спеціальний, титрують до синього забарвлення.

 

 

Цинку сульфат застосовується зовнішньо як антисептичний і в’яжучий засіб в очній практиці у вигляді 0,1; 0,25; 0,5% розчинів. Застосовується в гінекології для спринцювань у вигляді 0,1-0,5% розчину.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)