АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Спирт етиловий (Spirtus aethylicus)

Читайте также:
 1. I. Уксусно-спиртовое растирание кожи
 2. Етилен, етилгліколь, етиловий спирт, етиловий ефір, окисел етилену, етилбензол
 3. Метанол (метиловий, деревний) спирт
 4. Моет руки с мылом и щеткой, протирает их спиртом. Пипетку для закапывания капель и лопаточку для закладывания мази перед употреблением кипятят.
 5. Неполадки в апаратному відділенні спиртокомбінату
 6. Определение содержания спирта, действительного экстракта и концентрации начального сусла
 7. ОТРАВЛЕНИЕ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ
 8. ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
 9. Подавление образования спирта
 10. Спиртове та лікеро-горілчане виробництво
 11. Спиртовое брожение как анаэробный гликолиз

C2H5OH M = 46,07

 

Етиловий спирт добувають на спиртозаводах з рослинної сировини, що містить крохмаль, наприклад, з картоплі, жита, рижу тощо. Рослинний матеріал розмелюють та заварюють перегрітою водяною парою при температурі 140 – 150º, причому утворюється густа маса, що містить крохмаль у вигляді „клейстеру”. Після охолодження маси додають до неї „солод”, що являє собою здрібнені пророслі зерна ячменю. В „солоді” знаходиться ензим „діастаза”, який здатний перетворювати крохмаль в мальтозу.

Приєднання води до крохмалю проходить найлегше при температурі 62º. До продукту реакції додають дріжджі та проводять бродіння при температурі 33º. Завдяки наявності в дріжджах ензиму „мальтаз” мальтоза перетворюється в глюкозу:

C12H22O11 + H2O = 2C6H12O6

 

При подальшому бродінні глюкози утворюється винний спирт та CO2:

C6H12O6 = 2CO2 + 2C2H5OH

Проміжними продуктами при перетворенні глюкози в винний спирт є метилгліоксаль (CH3COCHO), піровиноградна кислота (CH3COCOOH),ацетальдегід (CH3CHO).При бродінні утворюється (з білкових речовин тощо) сивушні масла, в склад яких входять вищі гомологи етанолу.

Після закінчення бродіння одержаний спирт переганяють в спеціальних ректифікаційних апаратах.

 

В останній час розроблено промисловий метод добування спирту методом бродіння продукту гідролізу целюлози, а також з етилену і ацетилену. Гідратація етилену може бути проведена безпосередньо водою при високому тиску:

CH2=CH2 + H2O = CH3CH2OH

Можна так адсорбувати етилен в концентрованій сульфатній кислоті та провести гідроліз утвореної етилсульфатної кислоти (CH3CH2 – OSO3H). Добування спирту з ацетилену полягає, найчастіше, в гідратації ацетилену до ацетальдегіду CH3CHO і гідруванні останнього до етанолу.

Розрізняють:

1)Спирт 93 - 95%

2)95 – 96%

3)абсолютний спирт – 100% -ва речовина

 

Етиловий спирт – безбарвна рідина з характерним запахом та пекучим смаком. Містить приблизно 96,4% C2H5OH. Горить синюватим полум’ям.

Змішується в кожному співвідношенні з водою, ефіром і хлороформом. Питома вага 0,812 – 0,816. Температура кипіння 77 – 78,5º (чистий азеотроп кипить при температурі 78,15º). Абсолютний спирт не можна одержати шляхом фракційної дистиляції, а тільки хімічним шляхом, наприклад зневодненням за допомогою CaO, безводним мідь-сульфатом, металічним кальцієм тощо. Зневоднення спирту проводять також бензолом. При перегонці етилового спирту з бензолом при температурі 64,85º кипить „потрійний азеотроп”, який складається з бензолу, води і спирту, потім при 68,25º - звичайний азеотроп спирту і бензолу та, наприкінці перегонки, при температурі 78,3º - абсолютний алкоголь.З метою ідентифікації нагрівають суміш препарату з ацетатною кислотою та концентрованою сульфатною кислотою. При цьому утворюється етилацетат з характерним фруктовим запахом:

 

CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O

Аналогічну реакцію дає також метанол (утворення СН3СООСН3). При нагріванні етилового спирту з розчином калій-гідроксиду та декількома краплями 0,1 н. розчину йоду випадає жовтий осад йодоформу (з характерним неприємним запахом):

C2H5OH + 4J2 + 4KOH = CHJ3 + 5KJ + HCOOK + 5H2O

Аналогічну реакцію дає ацетон, лактатна кислота і ацетальдегід, не дає її метанол.

Для виявлення метанолу, як недозволеної домішки, змішують препарат з розчином калій-перманганату та сульфатною кислотою, причому вже на холоді метанол оксидується до формальдегіду:

5CH3OH + 2KMnO4 + 4H2SO4 = 5CH2O + 2MnSO4 + 2KHSO4 + 8H2O

Надвишок калій-перманганату через 2 – 3 хв. розкладають оксалатною кислотою та до продукту реакції додають реактив Шиффа (розчин фуксину, знебарвлений сульфітною кислотою).Виникає рожеве або червоне забарвлення.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)